Sustainable development: Council adopts conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 9 april 2019.

De Raad heeft vandaag een reeks conclusies aangenomen over de uitvoering door de EU van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, die in 2015 is opgesteld en 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) omvat. Gezien het horizontale karakter van de Agenda 2030 is voor de uitvoering ervan een beleidsoverkoepelende benadering van de EU en haar lidstaten nodig. Eerder dit jaar bracht de Commissie een discussienota uit met de titel: "Naar een duurzaam Europa in 2030", en de conclusies vormen een reactie daarop.

In zijn conclusies onderstreept de Raad het kernbelang van duurzame ontwikkeling voor de Europese Unie en benadrukt hij dat het in het belang van de EU is om een voortrekkersrol te blijven spelen bij de uitvoering van de Agenda 2030 en de 17 SDG's. De Raad pleit ervoor zowel wereldwijd als in de EU meer vaart te zetten achter de uitvoering van de Agenda 2030, als overkoepelende prioriteit voor de EU, ten behoeve van haar burgers en om haar geloofwaardigheid binnen en buiten Europa te behouden.

De Raad is ingenomen met de discussienota van de Commissie, omdat die een hoognodige bijdrage levert aan het debat over een duurzamere toekomst en de bepaling van de strategische prioriteiten voor de nieuwe Commissie. De belangrijkste beleidsgrondslagen voor een duurzame toekomst omvatten volgens de Raad onder meer het resoluut overschakelen naar een circulaire economie, het streven naar klimaatneutraliteit, het beschermen van biodiversiteit en ecosystemen en het tegengaan van klimaatverandering, in combinatie met duurzame landbouw en levensmiddelen en veilige en duurzame koolstofarme energie, gebouwen en mobiliteit. De Raad wijst er ook op dat het belangrijk is de Europese cohesie te bevorderen en roept op tot versterking van de sociale dimensie.

Voorts herhaalde de Raad zijn eerdere oproep aan de Commissie om een alomvattende en overkoepelende uitvoeringsstrategie op te stellen met termijnen, doelstellingen en concrete maatregelen om de Agenda 2030 tot uiting te brengen en om de SDG's te integreren in al het toepasselijk intern en extern EU-beleid.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"