Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, 13-14 juni 2019 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op donderdag 13 juni 2019, 17:30.

Voornaamste resultaten

Videobeelden van de Raad Epsco (Volksgezondheid) van 14 juni 2019

Volksgezondheid (vrijdag 14 juni 2019)

De ministers namen Raadsconclusies aan over het bestrijden van antimicrobiële resistentie (AMR).

Conclusies van de Raad over de volgende stappen om van de EU een regio met de beste praktijken in de strijd tegen antimicrobiële resistentie te maken

Sorina Pintea, Minister van Volksgezondheid van Roemenië

Met de conclusies van vandaag bevestigen wij opnieuw dat AMR een topprioriteit is voor de EU. De lidstaten moeten worden gesteund in hun strijd tegen dit probleem, maar zij moeten ook op nationaal niveau meer doen: nieuwe antimicrobiële stoffen ontwikkelen, het gebruik van antibiotica terugdringen, en burgers en gezondheidswerkers beter voorlichten over AMR-kwesties.

Sorina Pintea, Minister van Volksgezondheid van Roemenië

De ministers wisselden ook van gedachten over hoe kan worden gewaarborgd dat de EU-middelen voor investeringen in gezondheid zo doeltreffend mogelijk gebruikt worden.

Bevorderen van investeringen om de gezondheidszorgstelsels te hervormen en te verbeteren - gedachtewisseling

Het voorzitterschap had het debat voorbereid in het kader van de besprekingen over de nieuwe financieringsinstrumenten die in de volgende EU-begroting zullen worden opgezet.

Diversen

De Ierse en de Duitse delegatie gaven informatie over de uitvoering van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.

Uitvoering van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

Veel delegaties vroegen zich af of men al ver genoeg stond om de verordening vanaf mei 2020 uit te voeren.

De ministers kregen een stand van zaken met betrekking tot de voorgestelde verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie.

Verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie

Evaluatie van gezondheidstechnologie na 2020

De Commissie praatte de ministers bij over de situatie in verband met de mazelen in de EU en de Europese Economische Ruimte (EER).

Mazelen in de EU/EER

De ministers werden ook ingelicht over het werkprogramma van het aantredende Finse voorzitterschap op het gebied van gezondheid.

Videobeelden van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 juni 2019

Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (donderdag 13 juni 2019)

De ministers hielden een openbaar oriënterend debat over de sociale en werkgelegenheidsaspecten van het Europees Semester 2019, op basis van een nota van het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO) en het Comité voor sociale bescherming (SPC). Het resultaat van de besprekingen zal worden meegenomen in de voorbereiding op de Europese Raad van 21 en 22 juni.

Het debat werd gevoerd aan de hand van door het voorzitterschap opgestelde vragen.

Europees Semester: horizontale nota over de werkgelegenheids- en sociale aspecten van de landspecifieke aanbevelingen

Horizontale sociale en werkgelegenheidsaspecten van het Europees Semester 2019

De Raad nam nota van een voortgangsverslag over het voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid.

Richtlijn gelijke behandeling - voortgangsverslag

De Raad nam ook conclusies aan over het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: conclusies van de Raad (13/06/2019)

Marius-Constantin Budai, Minister van Arbeid en Sociale Rechtvaardigheid van Roemenië

Het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft een topprioriteit voor de EU en de lidstaten. Met 16% is die kloof nog steeds relatief groot. We moeten meer doen dan inzetten op gelijk loon voor gelijk werk. We moeten zorgen voor gelijkheid in het onderwijs, en voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor zowel mannen als vrouwen.

Marius-Constantin Budai, Minister van Arbeid en Sociale Rechtvaardigheid van Roemenië

De ministers namen Raadsconclusies aan over de veranderende arbeidswereld.

Nieuwe vormen van werk: conclusies van de Raad (13/06/2019)

De Raad nam conclusies aan over een Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.

Ontwerpconclusies van de Raad over Speciaal verslag nr. 5/2019 van de Europese Rekenkamer: "FEAD - Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen: waardevolle steun, maar de bijdrage van het fonds aan terugdringing van armoede is nog niet vastgesteld"

In de marge van de Raad

Als vestigingsplaats voor de toekomstige Europese Arbeidsautoriteit (ELA) werd gekozen voor de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Het besluit daartoe werd, na een stemming in de marge van de Raad, in onderlinge overeenstemming genomen door de vertegenwoordigers van de lidstaten.

Selectieprocedure voor de vestigings­plaats van de Europese Arbeidsautoriteit

Selectie van de vestigingsplaats van de Europese Arbeidsautoriteit - beleidspagina

Diversen

De ministers lieten zich door de Commissie informeren over het punt van genderevenwicht in de raden van bestuur van bedrijven.

Genderevenwicht in raden van bestuur van bedrijven - voortgangsverslag

Genderevenwicht in raden van bestuur van bedrijven (achtergrondinformatie)

Het voorzitterschap gaf toelichting bij twee actuele wetgevingsvoorstellen:

verordening Europese sociale statistieken

herziening verordeningen coördinatie socialezekerheidsstelsels (883/04 en 987/09).

Tijdens het komende Finse voorzitterschap zal worden voortgewerkt aan deze dossiers.

De Maltese delegatie informeerde de ministers over de prioritaire budgettering van gender in het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK).

Prioritaire budgettering van gender in het nieuwe meerjarig financieel kader

Werkprogramma van het aantredende Finse voorzitterschap

Het Finse voorzitterschap lichtte zijn prioriteiten toe op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3698

Luxemburg

13-14 juni 2019

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Indicatief programma

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Videobeelden van de zitting

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Stemuitslagen zitting