Verordening 2019/942 - Agentschap van de EU voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 14 juni 2019 gepubliceerd en is op 4 juli 2019 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking) (Voor de EER relevante tekst.)

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) (Text with EEA relevance.)
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2019/942
Origineel voorstel COM(2016)863 NLEN
Celex-nummer 32019R0942

3.

Key dates

Document 05-06-2019; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 14-06-2019; PB L 158 p. 22-53
Ondertekening 05-06-2019
Inwerkingtreding 04-07-2019; in werking datum publicatie +20 zie art 47
Deadline 05-07-2024; zie art 45.1
31-10-2025; zie art 45.4
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

14.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 158/22

 

VERORDENING (EU) 2019/942 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 5 juni 2019

tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators

(herschikking)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 194, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (2),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (3),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad (4), waarbij een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) werd opgericht, is ingrijpend gewijzigd (5). Aangezien nieuwe wijzigingen nodig zijn, moet die verordening duidelijkheidshalve worden herschikt.

 

(2)

De oprichting van ACER heeft de coördinatie tussen de regulerende instanties over grensoverschrijdende aangelegenheden duidelijk verbeterd. Sinds zijn oprichting heeft ACER op grond van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad (6) nieuwe belangrijke taken gekregen op het gebied van het toezicht op groothandelsmarkten, op grond van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad (7) op het gebied van grensoverschrijdende energie-infrastructuur, en op grond van Verordening (EU) 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad (8) op het gebied van veiligstelling van de gasvoorzieningszekerheid.

 

(3)

Verwacht wordt dat de behoefte aan coördinatie van de nationale regelgeving de komende jaren verder zal toenemen. Het energiesysteem van de Unie ondergaat momenteel zijn meest diepgaande verandering in tientallen jaren. Meer marktintegratie en de verandering naar een meer variabele elektriciteitsproductie vereist meer inspanningen om het nationale energiebeleid te coördineren met dat van buurlanden en meer inspanningen om de kansen van de grensoverschrijdende verkoop van elektriciteit te benutten.

 

(4)

Uit de ervaring met de tenuitvoerlegging van de interne markt blijkt dat ongecoördineerde nationale maatregelen kunnen leiden tot ernstige marktproblemen, met name in gebieden met veel interconnecties waar de besluiten van de lidstaten vaak een voelbaar effect hebben op hun buurlanden. Om de positieve effecten van de interne elektriciteitsmarkt voor het welzijn van de consument, de voorzieningszekerheid en het koolstofvrij maken te bereiken, moeten de lidstaten, en met name hun onafhankelijke regulerende instanties, samenwerken op het gebied van regelgeving met een grensoverschrijdend effect.

 

(5)

Gefragmenteerde nationale staatsinterventies in energiemarkten vormen een toenemend risico voor het goed functioneren van de grensoverschrijdende elektriciteitsmarkten. ACER moet daarom een rol krijgen bij de ontwikkeling van een gecoördineerde Europese hulpbrontoereikendheidbeoordeling, in nauwe samenwerking met het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders ("ENTSB voor elektriciteit"), om de problemen van gefragmenteerde nationale beoordelingen die verschillende ongecoördineerde methoden volgen en waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de situatie in buurlanden, te vermijden. ACER moet ook toezicht houden op de technische parameters die door het ENTSB voor elektriciteit zijn ontwikkeld voor de efficiënte deelname van grensoverschrijdende capaciteiten en andere technische eigenschappen van capaciteitsmechanismen.

 

(6)

Ondanks de aanzienlijke vooruitgang die op het gebied van de integratie en de interconnectie op de interne elektriciteitsmarkt is geboekt,...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.