Gerecht van de EU benoemt extra rechter

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op woensdag 4 september 2019.

De vertegenwoordigers van de regeringen hebben vandaag de Oostenrijker Gerhard Hesse benoemd tot rechter bij het Gerecht van de Europese Unie i.

De benoeming gebeurde in het kader van de derde en laatste fase van de hervorming van het Gerecht, die ertoe zal leiden dat voor elke lidstaat 2 rechters zetelen. In deze fase van de hervorming zal het Gerecht nog worden aangevuld met in totaal 9 rechters.

De ambtstermijn van Gerhard Hesse loopt tot en met 31 augustus 2022.

Hij is een van de rechters die in het kader van de hervorming van het Gerecht voor een periode van 3 jaar is benoemd. Zo loopt de ambtstermijn van deze rechters op hetzelfde moment af als die van de andere rechter uit dezelfde lidstaat.

Achtergrond

Het Gerecht en het Hof van Justitie i vormen samen het Hof van Justitie van de Europese Unie i. Het Gerecht is de rechter in eerste instantie voor het merendeel van de besluiten die door de Commissie en andere instellingen en organen van de EU i worden genomen op alle terreinen waarop de Europese Unie bevoegdheden heeft.

De rechters worden bij het Gerecht benoemd in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten en na raadpleging van een comité dat de lidstaten adviseert over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van de ambten. Zij worden geselecteerd uit personen wier onafhankelijkheid buiten kijf staat en zij moeten over de nodige bekwaamheid beschikken om tot een hoog rechterlijk ambt te worden benoemd.