Appointments to the EU Court of Justice: sixth activity report of the Article 255 panel published

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 17 januari 2020.

Het adviserend comité voor rechterlijke benoemingen bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i heeft vandaag zijn zesde activiteitenverslag gepubliceerd.

Het comité heeft als taak advies te geven over de geschiktheid van kandidaten voor de uitoefening van ambten van rechter en advocaat-generaal van het Hof van Justitie i en van het Gerecht. Dit advies is bedoeld om de regeringen van de lidstaten te informeren, voordat deze overgaan tot benoemingen.

Het activiteitenverslag van het comité vat het werk samen dat is verricht in de periode maart 2018 tot en met oktober 2019. Tevens bevat het gedetailleerde informatie over de procedures die het comité heeft vastgesteld om de kandidaten te beoordelen, en over hoe het de vereisten uit het Verdrag uitlegt.

Het comité heeft tijdens de verslagperiode advies uitgebracht over 43 kandidaten voor het ambt van rechter of advocaat-generaal bij de rechterlijke instanties van de EU. 29 daarvan betroffen een eerste ambtstermijn, hetgeen een uitgebreid onderzoek en hoorzittingen van het comité met zich meebracht. In totaal waren acht adviezen negatief. In alle gevallen werd het advies van het comité door de regeringen van de lidstaten gevolgd.

Het verslag bevat ditmaal wat meer informatie over de werkwijze van het comité, onder meer over het precieze verloop van de hoorzittingen en de soort vragen die kandidaten worden gesteld, en over de visie van het comité op herbenoemingen.

Het comité heeft vandaag niet alleen zijn zesde activiteitenverslag gepubliceerd, maar ook zijn nieuwe website gelanceerd. Die geeft een overzicht van de activiteiten.

Achtergrond

Het comité bedoeld in artikel 255 VWEU bestaat uit zeven personen, gekozen uit voormalige leden van het Hof van Justitie en van het Gerecht, personen die de hoogste nationale rechterlijke ambten bekleden en personen die bekend staan als kundige rechtsgeleerden. Het comité, dat sinds 1 maart 2018 in functie is, bestaat uit de volgende leden:

  • Christiaan Timmermans, voormalig rechter van het Hof van Justitie van de Europese Unie (voorzitter)
  • Simon Busuttil i, voormalig lid van het Europees Parlement i en lid van het Huis van Afgevaardigden van Malta
  • Frank Clarke, opperrechter van Ierland en voorzitter van het Hooggerechtshof
  • Carlos Lesmes Serrano, voorzitter van het Hooggerechtshof en van de Algemene Raad voor de Rechterlijke Macht van Spanje
  • Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, voormalig rechter bij het Gerecht van de Europese Unie i
  • Andreas Voßkuhle, voorzitter van het Federaal Grondwettelijk Hof van Duitsland
  • Mirosław Wyrzykowski, voormalig rechter bij het Constitutioneel Hof van Polen

De kandidaten worden beoordeeld aan de hand van zes reeksen criteria: hun juridische capaciteiten, hun beroepservaring, hun geschiktheid voor het vervullen van het ambt van rechter, hun talenkennis, hun geschiktheid in teamverband te werken in een internationale omgeving waar verschillende rechtssystemen gangbaar zijn, en garanties voor hun onafhankelijkheid, onpartijdigheid, rechtschapenheid en integriteit. Het comité benadrukt echter dat de kandidaten in algemene zin worden beoordeeld.

De beoordeling van de individuele kandidaten door het comité wordt niet openbaar gemaakt. Wel geeft het activiteitenverslag gedetailleerde informatie over de werkwijze van het comité en over zijn visie op beoordeling, om het publiek te kunnen informeren.

Het secretariaat van het comité wordt verzorgd door het secretariaat-generaal van de Raad.