Cohesiebeleid: burgerparticipatie voor betere resultaten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 6 februari 2020.

De Commissie heeft besloten twee nieuwe proefprojecten op te starten om de burger meer te betrekken bij de uitrol van cohesieprojecten op het terrein. Het doel is ervoor te zorgen dat burgers en maatschappelijke organisaties actief worden betrokken bij de planning, de investeringen en de monitoring van de EU-fondsen, zodat uiteindelijk betere resultaten worden bereikt. Bij deze proefprojecten zullen de beheersautoriteiten van de cohesiefondsen en de maatschappelijke organisaties deskundig advies en ondersteuning krijgen om de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen voor de uitrol van cohesieprojecten.

Commissielid voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira i, licht toe: “Het cohesiebeleid bevindt zich in de eerste linie als het gaat om de uitdagingen die de Europese burgers momenteel het hoofd moeten bieden, van klimaat tot innovatie en van sociale inclusie en vaardigheden tot connectiviteit. Daarom moeten zij meer inspraak krijgen in de manier waarop dit beleid wordt uitgevoerd. Overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties zullen profijt hebben bij een meer authentieke participatie van de burgers.”

Bij het eerste proefproject zullen de autoriteiten die EU-fondsen beheren een beroep kunnen doen op de allerbeste expertise van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook krijgen zij bijstand op maat bij het opzetten van nieuwe initiatieven om de betrokkenheid van burgers te stimuleren en de transparantie en verantwoordingsplicht te bevorderen. Vanaf vandaag is de oproep voor beheersautoriteiten die aan dit initiatief willen deelnemen geopend: op de website zijn meer details te vinden.

Bij het tweede proefproject zal de Commissie 250 000 euro uittrekken om innovatieve ideeën en initiatieven van met name kleinere en lokale maatschappelijke organisaties ter verbetering van de burgerparticipatie te ondersteunen. Het doel is om nieuwe benaderingen voor burgerparticipatie te testen en burgerparticipatie in het cohesiebeleid te stimuleren, te promoten en te ondersteunen, zodat de projecten beter worden uitgevoerd en de burgers zich sterker betrokken voelen bij de resultaten. De komende weken wordt de oproep voor organisaties om ideeën in te dienen geopend. Daarbij wordt rekening gehouden met de feedback die de organisaties tijdens de conferentie leveren over hun behoeften om een actieve rol te spelen bij het gezamenlijk ontwikkelen van beleid, participatie en monitoring.

Volgende stappen

De twee acties zullen twaalf maanden duren en de resultaten zullen worden verspreid in de vorm van een verslag en een vademecum over de lessen die uit de verschillende projecten zijn getrokken en tips over hoe de burgers meer bij het cohesiebeleid kunnen worden betrokken. Het doel is om soortgelijke initiatieven in de cohesiebeleidsprogramma's te bevorderen bij de volgende langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027.

Achtergrond

Met een begroting van meer dan 350 miljard euro is het cohesiebeleid het belangrijkste investeringsbeleid van de EU en een van de meest concrete uitingen van solidariteit. Gezonde instellingen en een goede bestuurlijke capaciteit zijn essentieel voor het succes van deze investeringen. Burgers spelen een belangrijke rol bij het transparanter en verantwoordelijker maken van de overheid en bij het efficiënter en doeltreffender maken van overheidsinvesteringen.

Tegen deze achtergrond organiseert de Europese Commissie op 6 februari 2020 in Brussel een conferentie op hoog niveau rond het thema “Burgerparticipatie voor goed bestuur in het cohesiebeleid”. Doel van de conferentie is na te gaan welke initiatieven in het kader van het cohesiebeleid effectief zijn geweest in het versterken van de betrokkenheid van de burgers, en inspiratie op te doen voor het cohesiebeleid in voorbeelden van burgerparticipatie in andere verbanden. In een open en transparant debat met alle betrokken partijen kan vanuit het perspectief van de gebruiker worden gekeken hoe het cohesiebeleid dichter bij de burger kan worden gebracht. De conferentie vindt plaats onder het politieke leiderschap en in aanwezigheid van de commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira.

Meer informatie

Conferentie op hoog niveau “Burgerparticipatie voor goed bestuur in het cohesiebeleid”