Geïntegreerde LIFE-projecten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 17 februari 2020.

IP/20/251

Estland

Geïntegreerd LIFE-project — milieu (natuurbehoud)

Verbetering van natuurbehoud in Estland (LIFE-IP ForEst&FarmLand)

Bos- en landbouwhabitats en de soorten die er leven, worden in Estland bedreigd door veranderende beheerspraktijken, hydrologische omstandigheden, klimaatverandering en verstedelijking. Het geïntegreerde LIFE-project ForEst&FarmLand moet verbetering brengen in het natuurbehoud in bossen en landbouwgebieden binnen het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden in Estland. Er wordt een reeks instandhoudingsinstrumenten en -methoden ingevoerd, gepaard gaande met acties waaraan grondeigenaren, plaatselijke overheden en het grote publiek deelnemen. Aangezien een derde van de Estse Natura 2000-gebieden in het bezit is van particuliere eigenaren, is het essentieel dat grondeigenaren sterker betrokken worden bij natuurbehoud. Doel van het project is invasieve uitheemse soorten uit te roeien, actieplannen op te stellen voor de diverse soorten bestuivers en 5 000 hectare aan boshabitats, grasland en kustgebieden te herstellen.

Samenvatting van het project

IERLAND

Geïntegreerd LIFE-project — milieu (natuurbehoud)

Bescherming en herstel van Ierse bedekkingsveengebieden (LIFE-IP PAF Wild Atlantic Nature)

Door drainage, turfwinning, branden en overbegrazing gaat het niet goed met de bedekkingsvenen in noordelijk en westelijk Ierland. Doel van het geïntegreerde LIFE-project PAF Wild Atlantic Nature is bedekkingsvenen in 24 Natura 2000-gebieden in Ierland te beschermen en te herstellen. Daartoe worden oprukkende bomen en struiken verwijderd, worden de waterafvoeren geblokkeerd om het waterpeil te verhogen en worden de brandpreventiemaatregelen verbeterd. Het project zal mensen bewuster maken van de ecologische waarde en het belang van de bedekkingsvenen voor de mitigatie van de klimaatverandering en tegelijk een groter gevoel van collectief eigenaarschap van de lokale veengronden doen ontstaan. Bij grondeigenaren, -gebruikers en andere plaatselijke belanghebbenden zal ook steun worden gewonnen voor beheersplannen voor de aanpak van de talrijke bedreigingen waar deze gebieden voor staan.

Samenvatting van het project

Geïntegreerd LIFE-project — milieu (water)

Een betere waterkwaliteit in Ierse meren en rivieren (LIFE-IP Waters of Life)

Het stroomgebiedbeheersplan van Ierland voor de periode 2018-2021 bevat maatregelen voor de bescherming en de verbetering van ‘s lands zoetwaterlichamen. Het geïntegreerde LIFE-project Waters of Life zal als demonstratieproject op stroomgebiedniveau fungeren en in dat kader zullen de in het plan opgenomen "beste praktijken" op hun doeltreffendheid worden getest. Het project zal lokale gemeenschappen en landeigenaren mee betrekken bij de ontwikkeling van beheersmaatregelen voor landbouw- en bosgrond. Daarnaast zal het project synergieën creëren tussen maatregelen om de waterkwaliteit en de biodiversiteit te bevorderen en leiden tot sterkere publieke waardering van gezonde waterlichamen en hun stroomgebieden.

Samenvatting van het project

GRIEKENLAND

Geïntegreerd LIFE-project — milieu (afval)

Afvalstoffenbeheer voor een circulaire economie in Griekenland (LIFE-IP CEI-Greece)

In Griekenland eindigt nog steeds een groot deel van het huishoudelijk afval op het stort (bijna 80 % in 2017). Het geïntegreerde LIFE-project CEI-Griekenland is erop gericht dat aandeel te verkleinen door de preventie en het hergebruik van afval te bevorderen aan de hand van een reeks maatregelen. Die omvatten onder meer gedifferentieerde afvaltarieven, een platform om donoren van onverkochte voedingsproducten in contact te brengen met liefdadigheidsorganisaties, een forum voor de voorkoming van voedselverspilling en een hergebruik- en herstelpark. In Thessaloniki en Athene komen er drie centra ter verbetering van de inzamelings-, recycling- en hergebruikpercentages. Vijf geïntegreerde afvalbeheersystemen zullen inspelen op de specifieke behoeften van vier eilanden en één bergachtig gebied, opdat het percentage voor hergebruik en recycling voorbereid afval met ten minste 55 % toeneemt. Tijdens het project worden ook nieuwe verspillingsindicatoren en afvalnormen ontwikkeld die moeten helpen bij de opbouw van de circulaire economie in Griekenland.

Samenvatting van het project

SPANJE

Geïntegreerd LIFE-project — klimaatactie (aanpassing aan klimaatverandering)

Verhoging van de weerbaarheid tegen klimaatverandering in Baskenland (LIFE-IP URBAN KLIMA 2050)

Samen met andere delen van Zuid- en Zuidoost-Europa zal Baskenland naar verwachting sterk worden getroffen door de klimaatverandering. De KLIMA 2050-strategie van de regio is erop gericht haar weerbaarheid ten aanzien van de klimaatverandering ingrijpend te verbeteren. Het project LIFE URBAN KLIMA 2050 draagt bij aan de uitvoering van die strategie door klimaatverandering beter te integreren in ruimtelijke ordening, stadsplanning en in het beleid op andere gebieden, zoals gezondheid, water en energie. Proefacties in stedelijke gebieden, stroomgebieden en kustgebieden zullen waardevolle informatie opleveren over manieren om de weerbaarheid te verhogen. Ook zal het project de participatie van de gemeenschap vergroten door ervoor te zorgen dat 70 % van de lokale bevolking bereid is haar gewoonten te veranderen om klimaatactie te steunen.

Samenvatting van het project

FRANKRIJK

Geïntegreerd LIFE-project — klimaatactie (aanpassing aan klimaatverandering)

Natuurgebaseerde oplossingen voor de aanpassing aan klimaatverandering (LIFE IP ARTISAN)

Dit project onderschraagt het tweede Frans nationaal plan voor aanpassing aan de klimaatverandering voor de periode 2018-2022. Dankzij het geïntegreerde LIFE-project ARTISAN zal de weerbaarheid ten aanzien van klimaatverandering in Frankrijk worden verhoogd door capaciteit voor aanpassing op te bouwen met behulp van op de natuur gebaseerde oplossingen. Er komt een kader dat bestaat uit dertien regionale netwerken, waarmee de ontwikkeling van lokale, op ecosystemen gefocuste aanpassingsprojecten wordt bevorderd. Door middel van tien proefprojecten zal het geïntegreerde LIFE-project ARTISAN demonstraties geven van op de natuur gebaseerde oplossingen. Meer dan 1 000 lokale overheden zullen technische ondersteuning krijgen bij de uitvoering van die aanpassingsprojecten.

Samenvatting van het project

Geïntegreerd LIFE-project — klimaatactie (duurzame financiering)

Een impuls voor duurzame financiering (AFFAP)

Duurzame financiering is een opkomende vorm van financiering, waarin nog aanzienlijke kenniskloven bestaan. Financiële deskundigen hebben vaak slechts een beperkte kennis van milieuproblemen, net zoals milieu-experts vaak over weinig financiële kennis beschikken. Het AFFAP-project zal deze kloven op drie manieren overbruggen. Het zal zorgen voor volledige naleving van bestaande en toekomstige vereisten inzake duurzame financiering, bijvoorbeeld door vergroting van de capaciteit die nodig is voor analyses van klimaatveranderingsrisico's. Daarnaast zal AFFAP bijdragen tot een gelijk speelveld voor normen op het gebied van klimaatrisico's en andere milieugegevens, om ervoor te zorgen dat investeringsbeslissingen met kennis van zaken kunnen worden genomen. Het project zal eveneens regelgevingshervormingen, innovatieve instrumenten en communicatieactiviteiten met elkaar combineren om groene producten ingang te doen vinden. Uiterlijk over vijf jaar zullen alle Franse banken en verzekeraars een klimaatstresstest hebben uitgevoerd.

Samenvatting van het project

CYPRUS

Geïntegreerd LIFE-project — milieu (natuurbehoud)

Naar een beter beheer van het Natura 2000-netwerk in Cyprus (LIFE IP PHYSIS)

Cyprus behoort tot de top vijf EU-lidstaten met het grootste aandeel aan door het Natura 2000-netwerk beschermde gebieden (bijna 29 %). Het ontbreekt echter nog aan kennis over tal van beschermde habitats en soorten en tegelijk zijn een groot aantal beheersplannen voor Natura 2000-gebieden aan een update toe. Het geïntegreerde LIFE-project PHYSIS zal via de uitvoering van het zogenoemde “prioritaire actiekader” voor het Natura 2000-netwerk in Cyprus een bijdrage leveren aan de instandhouding van belangrijke habitats en soorten. Het project zal kennishiaten opvullen, het beheer van het netwerk verbeteren, ecosysteemdiensten benutten en acties en beheersplannen uitvoeren ter bescherming van habitats en soorten.

Samenvatting van het project

LETLAND

Geïntegreerd LIFE-project — milieu (water)

Verbetering van de waterkwaliteit in Letse meren en rivieren (LIFE GoodWater IP)

Het beheer van stroomgebieden in Letland moet worden verbeterd om aan de normen van de kaderrichtlijn water van de EU te voldoen. Tijdens het geïntegreerde LIFE-project GoodWater worden de maatregelen uit de beheersplannen voor de vier stroomgebieden van Letland volledig geïmplementeerd, waardoor de waterkwaliteit in de Letse meren en rivieren zal toenemen. Als gevolg zal 5 % van de momenteel bedreigde waterlichamen naar verwachting de status “goed” bereiken. Op lange termijn wordt verwacht dat het project indirect zal helpen de kwaliteit van tot 30 % van die watermassa's tot die status op te trekken. Het geïntegreerde LIFE-project GoodWater zal de watervervuiling die wordt veroorzaakt door huishoudelijk afvalwater en door van landbouw- en bosgrond afstromende nutriënten helpen terugdringen. Ook zal het project de hydrologische omstandigheden verbeteren en de natuurlijke rivierdynamiek herstellen door het aanbrengen van keien en grind in belangrijke locaties en de verwijdering van slib en vegetatie op andere plaatsen.

Samenvatting van het project

SLOWAKIJE EN TSJECHIË

Geïntegreerd LIFE-project — milieu (luchtkwaliteit)

Vermindering van blootstelling van burgers aan luchtvervuiling (LIFE-IP SK AQ Improvement)

Slowakije heeft te lijden onder een slechte luchtkwaliteit, die zowel de volksgezondheid als het milieu bedreigen. Bijzonder problematisch zijn de stikstofoxide-emissies van het vervoer en het fijnstof dat wordt veroorzaakt door de verbranding van vaste brandstoffen voor woningverwarming. Het geïntegreerde LIFE-project SK AQ Improvement zal Slowakije helpen om te voldoen aan de EU-richtlijnen voor luchtkwaliteit, waardoor de bevolking minder wordt blootgesteld aan schadelijke luchtverontreinigende stoffen. Er komen maatregelen zoals de bevordering van minder vervuilende vormen van vervoer en de vervanging van oude, inefficiënte verwarmingsketels, waardoor de fijnstofemissies van huishoudens met 25 % moeten dalen. Het beheer van en het toezicht op de luchtkwaliteit op regionaal en lokaal niveau worden verbeterd en de autoriteiten worden bijgestaan bij de uitvoering van de beheersplannen voor luchtkwaliteit. Het project zal ook gericht zijn op alle regio's van buurland Tsjechië, dat met soortgelijke problemen kampt.

Samenvatting van het project