Raad voor het Openbaar Bestuur brengt advies over de rechtsstaat uit

woensdag 15 april 2020

DEN HAAG (PDC) - De Raad voor het Openbaar Bestuur (RoB) heeft vandaag het advies "Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving" uitgebracht. De RoB vond het nodig om een dergelijk advies uit te brengen, omdat zij constateerde dat er steeds meer zorgen opkwamen of het wel de goede kant op gaat met de rechtsstaat.

Het rapport gaat in op hoe alle partijen in de Trias Politica - politiek, bestuur en de rechterlijke macht - met elkaar omgaan, en of de verhoudingen tussen die drie niet uit het lood geslagen is. Over en weer zijn er de nodige irritaties tussen die pijlers van de rechtstaat, en daar moet serieus naar gekeken worden.

Daarnaast is er oog voor de rol van de pers, en de burger zelf - hoe gaat de overheid met haar burgers om, en werkt het systeem nog afdoende voor iedereen.

Aan het advies is extra introductie toegevoegd die kort ingaat op de rechtsstaat in tijdens de coronacrisis, en hoe het inperken van rechten van burgers zich verhoudt tot de benodigde bestuurlijke maatregelen om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. De RoB wil dat we alert zijn om niet blijvend rechten op te geven zonder gerede aanleiding, en pleit daarom voor een rechtsstaatagenda waar de staat van de rechtsstaat periodiek wordt besproken.

Bron: Raad voor het Openbaar bestuur