Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 12 juni 2020.

Voornaamste resultaten

EU4Health-programma 2021-2027

De ministers van Volksgezondheid hebben een eerste gedachte‑wisseling gehouden over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening tot vaststelling van het vierde volksgezondheids‑programma (EU4Health) voor de periode 2021-2027.

Tomislav Dulbić, staatssecretaris van Volksgezondheid van Kroatië

Onze bespreking vandaag sloot naadloos aan op de belangrijkste les van de COVID-19-pandemie, namelijk dat Europa de volksgezondheid een veel grotere prioriteit moet geven. Om onze burgers te kunnen beschermen, moeten we in de hele EU de zorgstelsels sterker en veerkrachtiger maken. Medicijnen, medische apparatuur, beschermingsmateriaal en medische noodhulpteams moeten ruimer beschikbaar zijn, gegevens beter worden gedeeld en de samenwerking tussen de lidstaten vergroot.

Tomislav Dulbić, staatssecretaris van Volksgezondheid van Kroatië

De ministers werd verzocht om op basis van een achtergrondnota van het voorzitterschap aan te geven welke prioriteiten met het programma moeten worden aangepakt en wat binnen de uitvoering van het programma de belangrijkste doelstellingen en acties moeten zijn. Ook wisselden zij met het oog op de nieuwe EU-begroting en het herstelplan voor Europa van gedachten over de dwarsverbanden van het EU4Health-programma met andere financieringsinstrumenten en programma's.

De ministers waren ingenomen met het nieuwe EU4Health-programma en de doelstellingen ervan en benadrukten het grote belang van een goede praktische uitvoering en van actieve deelname door de lidstaten. Wat dit betreft pleitte een groot aantal delegaties voor het vaststellen en uitvoeren van jaarlijkse werkprogramma's.

De ministers stonden specifiek stil bij een aantal belangrijke prioriteiten van het nieuwe EU4Health-programma:

langdurige versterking van de zorgstelsels, ver voorbij de huidige volksgezondheidsuitdagingen

betere uitwisseling van informatie over grensoverschrijdende bedreigingen voor de volksgezondheid

verdere digitalisering van zorgstelsels, onder meer via interoperabiliteit tussen nationale stelsels

voldoende en betaalbare medicijnen, medische apparatuur en andere zorgproducten

minder van derde landen afhankelijke toeleveringsketens

betere preventie en screening voor niet-overdraagbare ziekten, met inbegrip van kanker

bescherming van mensen in kwetsbare situaties, zoals ouderen en mensen met chronische aandoeningen

uitvoering van EU-strategieën als het "Europees kankerbestrijdingsplan" en de "farmaceutische strategie voor Europa"

een grotere rol voor EU-agentschappen als het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en deze agentschappen beter doen functioneren

De ministers gaven verder te kennen dat het EU4Health-programma moet aansluiten op en gecoördineerd moet worden met andere financieringsinstrumenten en -programma's, zoals het versterkte Uniemechanisme voor civiele bescherming (UCPM/rescEU), het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+), Horizon Europa, het programma Digitaal Europa (DEP), het programma Connecting Europe Facility 2 Digital (CEF Digital). Veel delegaties achtten het cruciaal dat alle instrumenten en programma's op het vlak van de gezondheidszorg soortgelijke doelen dienen.

Videoconferentie van de ministers van Volksgezondheid, 12 juni 2020 - openbare zitting (EU4Health)

Nota van het voorzitterschap over het EU4Health-programma

EU4Health 2021-2027 (voorstel Europese Commissie)

Vaccinstrategie

De Europese Commissie heeft haar vaccinstrategie gepresenteerd waarmee EU-burgers zeker moeten kunnen zijn van vroege toegang tot veilige en doeltreffende vaccins tegen COVID-19.

Een aantal ministers nam het woord om het grote belang van de strategie te onderstrepen en riep op de lidstaten volledige inzage te geven en hen bij dit onderwerp te betrekken. Met name riepen veel delegaties op tot volledige transparantie bij de onderhandelingen, de aanwending van financiële middelen en de toewijzing van veilige vaccins zodra deze beschikbaar zijn. De ministers onderstreepten dat de lidstaten in alle stadia van het proces naar behoren en gelijkelijk vertegenwoordigd moeten zijn, en dat de Commissie hen op gezette tijden van informatie moet voorzien. Ook onderstreepten de delegaties dat het cruciaal is dat vaccins eerlijk over de lidstaten worden verdeeld.

Videoconferentie van de ministers van Volksgezondheid, 12 juni - persconferentie

Uitbraak coronavirus (COVID‑19) en EU‑respons (achtergrond­informatie)

Informatie over de zitting

Zitting nr. VC-MH-120620

12 juni 2020

10:00

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN