Videoconferentie van de ministers van Volksgezondheid, 2 december 2020 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op donderdag 3 december 2020, 12:30.

Voornaamste resultaten

Epidemiologische situatie en vaccins

De directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) informeerde de ministers over de epidemiologische situatie in de EU. Het aantal besmettingen en de positiviteits­percentages gaan voorzichtig de goede kant op, maar het is te vroeg om de huidige beperkingen te versoepelen.

De directeur van het Europees Geneesmiddelen­bureau (EMA) informeerde de ministers over het goedkeurings­proces voor COVID‑19-vaccins, en benadrukte dat eind december over de goedkeuring van het eerste vaccin zal worden beslist.

Bouwen aan een Europese gezondheidsunie

De ministers wisselden van gedachten over de lessen tot dusver uit de COVID‑19-pandemie. Om de EU sterker en veerkrachtiger te maken, is het belangrijk te leren van de crisis en - gezamenlijk - de juiste conclusies te trekken. Er werd ook gedebatteerd over de mededeling van de Commissie "Bouwen aan een Europese gezondheidsunie: de veerkracht van de EU bij grens­overschrijdende bedreigingen van de gezondheid versterken". De ministers deelden hun standpunten over 3 wetgevings­voorstellen: een verordening over ernstige grens­overschrijdende bedreigingen van de gezondheid, een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), en een verordening betreffende een grotere rol voor het Europees Geneesmiddelen­bureau (EMA) bij crisisparaatheid en -beheer voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Jens Spahn, Duitse minister van Volksgezondheid

De Europese Unie toont haar sterkte tijdens de pandemie. Wij produceren, kopen en verdelen samen COVID‑19-vaccins. Wij helpen elkaar bij de zorg voor patiënten. En wij koppelen onze waarschuwings­apps. Onder het Duitse voorzitterschap van de Raad hebben wij de veerkracht van Europa versterkt en gezamenlijk lessen getrokken uit de pandemie. En wij engageren ons samen voor de voorzienings­zekerheid van geneesmiddelen, een betere uitwisseling van gezondheids­gegevens, een sterk ECDC en een krachtige Europese stem in het mondiale gezondheidsbeleid.

Jens Spahn, Duitse minister van Volksgezondheid

De ministers waren over het algemeen ingenomen met de wetgevings­voorstellen. Ze beschouwen die als een beslissende stap naar een sterke en autonome EU die beter voorbereid is op ernstige grens­overschrijdende bedreigingen van de gezondheid. Een grote meerderheid van hen benadrukte dat versterking van het ECDC en het EMA inhoudt dat deze instanties meer personele en financiële middelen krijgen om de lidstaten te helpen bij het voorkomen en aanpakken van gezondheids­crises. Tevens noemden veel delegaties een aantal kwesties die in de besprekingen over de voorstellen aan bod moeten komen: het voorkomen van dubbel werk en extra administratieve lasten, de verantwoordelijk­heden van de verschillende crisisbeheersings­organen en -mechanismen, en een duidelijk onderscheid tussen het deskundigen- en het politieke­beleids­niveau. De ministers waren het erover eens dat de nationale bevoegdheden ter zake moeten worden geëerbiedigd. Ook wezen ze op het belang van meer transparantie, nauwere samenwerking en een hechtere dialoog, ook met organisaties als de Wereld­gezondheids­organisatie (WHO).

Mededeling van de Commissie - Bouwen aan een Europese gezondheidsunie: de veerkracht van de EU bij grens­overschrijdende bedreigingen van de gezondheid versterken, 11 november 2020 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Voorstel voor een verordening betreffende ernstige grens­overschrijdende bedreigingen van de gezondheid, 11 november 2020 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, 11 november 2020 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Voorstel voor een verordening betreffende een grotere rol voor het Europees Geneesmiddelen­bureau bij crisisparaatheid en -beheer voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, 11 november 2020 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Farmaceutische strategie voor Europa

De ministers van Volksgezondheid deelden hun eerste beoordelingen van de onlangs gepresenteerde strategie, die de Europese farmaceutische systemen zowel beter voorbereid als veerkrachtiger moet maken. Ze bespraken ook concrete maatregelen om geneesmiddelen­tekorten in de EU aan te pakken, als een van de prioriteiten van het Duitse voorzitterschap.

De ministers spraken hun algemene steun uit voor de strategie en de ambitieuze doelstellingen ervan. De strategie moet bijdragen tot de levering van veilige en betaalbare geneesmiddelen in Europa, en de Europese farmaceutische industrie helpen een innovator en wereldleider te blijven. Ze waren het er ook over eens dat de strategie en de uitvoering ervan de EU beter moeten voorbereiden op toekomstige uitdagingen op gezondheids­gebied.

Inzake samenwerking willen de ministers dat de lidstaten volledig bij alle besprekingen en acties in het kader van de strategie worden betrokken, en riepen ze op tot versterking van de dialoog met alle belang­hebbenden.

Met betrekking tot tekorten aan en toegang tot geneesmiddelen verwezen veel delegaties naar de noodzaak van Europese strategische autonomie. Om de afhankelijkheid van markten van derde landen te verkleinen, stelden de ministers voor de productie- en toeleverings­ketens te diversifiëren, strategische voorraden te waarborgen en in Europa te investeren. Sommige delegaties wezen ook op de noodzaak van meer transparantie in de toeleverings­ketens en de prijsstelling, een betere methode voor het verzamelen van gegevens op EU‑niveau, vroegtijdige opsporing van geneesmiddelen­tekorten, en Europese gecentraliseerde procedures voor openbare aanbestedingen.

Mededeling van de Commissie - Farmaceutische strategie voor Europa, 25 november 2020

Diversen

Het voorzitterschap gaf een stand van zaken over het voorstel voor een verordening betreffende de evaluatie van gezondheids­technologie (openbare zitting).

Voorstel voor een verordening betreffende de evaluatie van gezondheids­technologie, 31 januari 2018

Het voorzitterschap lichtte de situatie toe met betrekking tot het voorstel voor een verordening over het EU4Health-programma voor 2021‑2027 (openbare zitting).

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021‑2027, 28 mei 2020 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Onderhandelingsmandaat van de Raad, 21 oktober 2020 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

De Commissie gaf een update over haar Europees kanker­bestrijdingsplan, dat begin volgend jaar zal worden aangenomen.

De Commissie informeerde de ministers over de uitvoering van de verordening betreffende medische hulpmiddelen en de verordening betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen, 5 april 2017

Verordening (EU) 2020/561 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen wat de datum van toepassing van een aantal bepalingen ervan betreft, 23 april 2020 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, 5 april 2017

De Nederlandse en de Deense delegatie verstrekten informatie over de genomen maatregelen tegen de COVID‑19-uitbraken in nertsen­kwekerijen. De directeur van het ECDC en de Commissie vulden deze informatie aan.

De Duitse delegatie gaf een overzicht van de activiteiten van de Raad op het gebied van volksgezondheid onder het Duitse voorzitterschap.

De Portugese delegatie presenteerde het werk­programma van het aantredende voorzitterschap inzake volksgezondheid.

EU-Volksgezondheidsbeleid (achtergrondinformatie)

COVID‑19-pandemie (coronavirus) en EU‑respons (achtergrond­informatie)

Videoconferentie van de ministers van Volksgezondheid, 2 december 2020 - openbare zitting (ochtend)

Videoconferentie van de ministers van Volksgezondheid, 2 december 2020 - openbare zitting (middag)

Videoconferentie van de ministers van Volksgezondheid, 2 december 2020 - persconferentie

Informatie over de zitting

Zitting nr. VC-HEALTH-021220

Videoconferentie

2 december 2020

10:00

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Voorlopige agenda Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN