EP keurt InvestEU-programma voor strategische en innovatieve investeringen goed

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 9 maart 2021.

De EP-leden hebben dinsdag het nieuwe InvestEU-programma goedgekeurd. Het doel is publieke en private investeringen aan te trekken en de toegang tot financiering te vergemakkelijken.

Het Parlement heeft het voorlopige akkoord met de Raad goedgekeurd met 496 stemmen voor, 57 stemmen tegen en 144 onthoudingen.

Naar verwachting zal InvestEU tussen 2021 en 2027 zo’n 400 miljard euro aan investeringen op gang brengen in de hele Europese Unie. Daarvoor is in de EU-begroting 26 miljard euro (in huidige prijzen) uitgetrokken als waarborg. Het nieuwe programma maakt deel uit van het herstelpakket Next Generation EU, dat 750 miljard euro omvat. InvestEU zal strategische, duurzame en vernieuwende investeringen stimuleren. Daarnaast zal het programma in specifieke sectoren marktfalen en minder gunstige investeringssituaties aanpakken en de investeringskloof dichten.

Duurzame en strategische investeringen

Via InvestEU worden strategische investeringen ondersteund in de productie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en -benodigdheden - onmisbaar tijdens een pandemie. Verder bevordert het programma de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie en de productie van ICT-onderdelen en -apparaten in de EU.

Met InvestEU zal ook in financiering worden voorzien voor duurzame projecten die een aantoonbaar positief effect hebben op het milieu, het klimaat en de samenleving. Zulke projecten zullen in overeenstemming moeten zijn met het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”. Dat houdt in dat de projecten geen negatieve invloed mogen hebben op de maatschappelijke en milieudoelstellingen van de EU.

Bovendien hebben de EP-leden verzekerd dat InvestEU bijdraagt aan de doelstelling om uiterlijk in 2027 ten minste 30 % van de EU-middelen aan klimaatdoelstellingen te besteden. Tot slot hebben ze ervoor gezorgd dat het programma kleine en middelgrote ondernemingen ondersteunt die als gevolg van de pandemie riskeren falliet te gaan.

Extra investeringen van circa 400 miljard euro

Verwacht wordt dat er 400 miljard euro extra geïnvesteerd zal worden in de hele Europese Unie. De EU-waarborg zal worden toegekend aan de volgende beleidsdoelstellingen:

  • duurzame infrastructuur: ongeveer 38 %
  • onderzoek, innovatie en digitalisering: 25 %
  • kleine en middelgrote ondernemingen: ongeveer 26 %
  • sociale investeringen en onderwijs: ongeveer 11 %.

Bovendien zal het Europees Investeringsfonds, dat zal bijdragen aan de uitvoering van het InvestEU-programma, 375 miljoen euro extra krijgen.

Citaten

José Manuel Fernandes (EVP, PT), rapporteur van de Begrotingscommissie, zei dinsdag tijdens het debat: “Het is van belang dat publieke en private investeringen in de EU meer concurrerend en productiever worden en een bijdrage leveren aan territoriale samenhang. InvestEU bevat aanvullende fondsen die projecten die anders geen schijn van kans maken helpen te realiseren. We moeten de regio’s helpen die het meest hebben geleden en de Europese burgers verdienen investeringen en kwalitatief goede banen.”

Irene Tinagli (S&D, IT), hoofdonderhandelaar voor de Commissie economische en monetaire zaken, voegde daaraan toe: “We hebben meer budget uitgetrokken voor milieudoelen, de steun aan MKB-bedrijven die lijden onder de pandemie, en we zijn er in geslaagd om InvestEU een centrale plek te geven in NextGenerationEU. Omdat InvestEU helpt in het herstel van de crisis, hebben we ook samenhang bewerkstelligd met het Herstelfonds, zodat lidstaten een deel van hun nationale herstelplannen kunnen uitvoeren met behulp van InvestEU."

Volgende stappen

Eerst moet ook de Raad de verordening formeel goedkeuren. Daarna, op de twintigste dag na bekendmaking in het Publicatieblad van de EU, treedt de verordening in werking.


1.

Relevante EU dossiers