Informele videoconferentie van de ministers van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 15 maart 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 15 maart 2021, 23:30.

Voornaamste resultaten

De ministers bespraken onder meer het werk­gelegen­heids- en sociaal beleid in het Europees Semester, het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten, en gelijkheid en non-discriminatie.

Werkgelegenheids- en sociaal beleid in het Europees Semester en de plannen voor herstel en veerkracht

De ministers wisselden van gedachten over werkgelegenheids- en sociaal beleid in het Europees Semester 2021 in verband met de plannen voor herstel en veerkracht. Ze waren het er volledig over eens dat werk­gelegenheid, sociale bescherming en armoede­bestrijding de kernthema's moeten zijn van de nationale plannen voor herstel en veerkracht. Veel van hen steunden ook maatregelen voor arbeids­markt­integratie voor mensen die tijdens de pandemie hun baan hebben verloren.

De ministers richtten zich vooral op de noodzaak om werknemers in Europa om- of bij te scholen, zodat zij concurrerend blijven en beter bestand zijn tegen de uitdagingen van vandaag en morgen. Voor veel ministers heeft de aanpak van de jeugd­werkloos­heid en hulp aan jonge Europeanen bij het betreden van de arbeids­markt prioriteit.

Ana Mendes Godinho, Portugees minister van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid

De aanstaande sociale top in Porto zal een mijlpaal zijn die het Europese sociale model een niveau hoger tilt. Niet alleen voor het voorzitter­schap, maar voor de EU in haar geheel is dit een belangrijk moment.

Ana Mendes Godinho, Portugees minister van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid

Herstelplan voor Europa (achtergrondinformatie)

Europees Semester (achtergrond­informatie)

Actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten

Na een debat over het nieuwe actie­plan voor de Europese pijler van sociale rechten spraken de ministers hun steun uit voor de doel­stellingen om te werken aan een socialer en inclusiever Europa. Ze noemden de kwalitatieve en kwantitatieve doel­stellingen op EU‑niveau zeer ambitieus, maar ook realistisch, en zullen er alles aan doen deze te bereiken. Ook waren ze ingenomen met de voorgestelde herziening van het sociaal scorebord, dat als basis moet dienen om de uitvoering van de beginselen van de pijler in het kader van het Europees Semester te monitoren.

De ministers benadrukten het belang om kinder­armoede en dakloosheid in de EU aan te pakken, en spraken hun steun uit voor initiatieven als de kinder­garantie en het Europees platform voor de bestrijding van dakloos­heid.

Ook schetsten zijn hun reeds uitgevoerde of in hun plannen voor herstel en veerkracht voorziene actieve arbeids­markt­beleid voor een degelijk, toekomst­gericht herstel en de digitale en groene transitie, met oog voor de demografische veranderingen in onze samen­levingen. Voor veel delegaties is de om- en bijscholing van werknemers een belangrijke prioriteit.

Sociale top van Porto (website Portugees voorzitterschap)

Gelijkheid, non-discriminatie en diversiteit in de EU

Het beleidsdebat ging over manieren om gelijkheid, non-discriminatie en diversiteit prominenter op de beleids­agenda te zetten. Veel Europeanen hebben nog steeds te maken met discriminatie, zo stelden verschillende ministers, en moet er dus verder gewerkt worden aan hun bescherming tegen alle vormen van discriminatie. De COVID‑19-pandemie heeft vrouwen en andere kwetsbare groepen onevenredig hard getroffen en discriminatie verergerd.

EU‑maatregelen ter bevordering van de gelijkheid werden in grote lijnen gesteund en moeten in de toepasselijke horizontale initiatieven worden geïntegreerd. De ministers bespraken ook nationale strategieën en beleids­initiatieven ter bescherming van groepen die vatbaar zijn voor discriminatie op grond van geslacht, leeftijd, seksuele oriëntatie, godsdienst of overtuiging, etnische of raciale afkomst en handicap. Een aantal ministers benadrukte het belang om gender­gelijkheid te bevorderen, racisme - waaronder de discriminatie van Roma - te bestrijden, en de rechten van de LGBTIQ-gemeenschap te beschermen.

Het is geruststellend dat we ons allen inzetten voor een unie van waarden en een veilige samen­leving waarin iedereen zich kan ontplooien. Er bestaat een breed scala aan nationale strategieën tegen discriminatie, en ondanks de verschillende uitgangs­posities in de lidstaten ben ik ervan overtuigd dat we samen de belemmeringen kunnen wegnemen.

Mariana Vieira da Silva, minister van staat voor het voorzitterschap van de ministerraad van Portugal

Diversen

Europees platform voor de bestrijding van dakloosheid

De Commissie lichtte de plannen voor een Europees platform voor de bestrijding van dakloos­heid toe en het voorzitter­schap sprak over de conferentie op hoog niveau over dit thema die op 21 juni in Lissabon moet plaatsvinden.

Groenboek over de vergrijzing

De Commissie lichtte haar onlangs verschenen Groenboek over de vergrijzing toe dat gericht is op de aanpak van demografische uitdagingen in Europa.

Het integreren van de vergrijzing in overheidsbeleid

Het voorzitterschap besprak de Raads‑conclusies over het integreren van de vergrijzing in overheidsbeleid, die via de schriftelijke procedure zijn aangenomen. Deze conclusies vragen de lidstaten een nationaal strategisch kader uit te werken om vergrijzing te integreren en ook met andere initiatieven te zorgen dat ouderen in de hele EU hun grond­rechten kunnen uitoefenen en zich volledig kunnen ontplooien.

Conclusies van de Raad over het integreren van de vergrijzing in het overheidsbeleid (12 maart 2021)

Tripartiete sociale top

Het voorzitterschap informeerde de ministers over de tripartiete sociale top die op 24 maart 2021, vlak voor de Europese Raad, zal plaatsvinden.

Werkprogramma's van het EMCO en SPC voor 2021

De voorzitters van het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO) en het Comité voor sociale bescherming (SPC) - adviserende beleids­comités voor de ministers - lichtten hun werk­programma's voor 2021 toe, die voornamelijk gericht zijn op het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten.

Aanbeveling over gelijkheid, inclusie en participatie van de Roma

Het voorzitterschap sprak over de aanbeveling van de Raad over gelijkheid, inclusie en participatie van de Roma, die via de schriftelijke procedure werd aangenomen. Met deze aanbeveling groeit de inzet van de lidstaten om de discriminatie van Roma doeltreffend te bestrijden en hun inclusie in de sleutelgebieden onderwijs, werk­gelegenheid, gezond­heid en huis­vesting te bevorderen.

Raad blijft vastbesloten om discriminatie van de Roma te bestrijden (pers­mededeling, 12 maart 2021)

EU-actieplan tegen racisme 2020‑2025

De Commissie kwam terug op het EU-actieplan tegen racisme van september 2020.

Bindende loontransparantie­maatregelen

De Commissie presenteerde haar recente voorstel voor een richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van belonings­transparantie en handhavings­mechanismen.

Informatie over de zitting

Zitting nr. VC-EPSCO-03-15

Videoconferentie

15 maart 2021

09:30

15 maart 2021

15:00

Vooraf (documenten)

Agenda Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN