Toekomstbestendige belastingen – Commissie presenteert nieuwe, ambitieuze agenda voor de belasting van ondernemingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 18 mei 2021.

De Europese Commissie heeft vandaag een mededeling over de belasting van ondernemingen in de 21e eeuw goedgekeurd ter bevordering van een robuust, efficiënt en billijk belastingstelsel voor ondernemingen in de Europese Unie. De mededeling bevat zowel een korte- als een langetermijnvisie die het herstel van Europa na de COVID-19-pandemie moet ondersteunen en in de komende jaren voor toereikende overheidsinkomsten moet zorgen. Het is de bedoeling een billijk en stabiel ondernemingsklimaat te creëren waarin duurzame en banenscheppende groei in de EU kan worden gestimuleerd en onze open strategische autonomie kan worden vergroot. In de mededeling wordt rekening gehouden met de vooruitgang die is geboekt tijdens de besprekingen van de G20/OESO over wereldwijde belastinghervormingen.

Ten eerste zal de Commissie uiterlijk in 2023 een nieuw kader voor de belasting van ondernemingen in de EU voorstellen. Dat kader zal de administratieve lasten verminderen, fiscale belemmeringen wegnemen en een ondernemingsvriendelijker klimaat scheppen in de eengemaakte markt. Dankzij Befit (“Business in Europe: Framework for Income Taxation”) zal de EU over één set regels voor de belasting van ondernemingen beschikken zodat belastingrechten billijker kunnen worden verdeeld tussen de lidstaten. Befit zal voor minder administratieve rompslomp en minder nalevingskosten zorgen, de mogelijkheden tot belastingontwijking tot een minimum beperken en werkgelegenheid en investeringen in de eengemaakte markt bevorderen. Het huidige voorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting zal worden ingetrokken en worden vervangen door Befit. De Commissie zal de aanzet geven tot een bredere reflectie over de te volgen fiscale koers van de EU, die in 2022 zijn beslag zal krijgen in een fiscaal symposium over de “belastingmix van de EU op weg naar 2050”.

Ten tweede wordt in de mededeling van vandaag ook een praktische fiscale agenda voor de komende twee jaar vastgesteld, met maatregelen die productieve investeringen en ondernemerschap bevorderen, de nationale inkomsten beter beschermen en de groene en digitale transitie ondersteunen. Hiermee wordt voortgebouwd op de ambitieuze routekaart van het fiscale actieplan dat de Commissie vorige zomer heeft gepresenteerd. Onder meer deze maatregelen worden genomen:

  • Er wordt voor meer publieke transparantie gezorgd door voor te stellen dat bepaalde grote ondernemingen die in de EU actief zijn, hun effectieve belastingtarieven moeten bekendmaken. Ook het misbruik van brievenbusfirma's zal worden aangepakt met nieuwe maatregelen ter bestrijding van belastingontwijking;
  • Het herstel wordt ondersteund door de bevoordeling van schulden in de huidige vennootschapsbelasting aan te pakken. Momenteel is het namelijk zo dat schuldfinanciering van vennootschappen wordt begunstigd boven financiering met eigen vermogen. Dit voorstel moet ondernemingen aanmoedigen hun activiteiten te financieren met eigen vermogen in plaats van een beroep te doen op schuldfinanciering.

Ten derde heeft de Commissie vandaag een aanbeveling over de binnenlandse behandeling van verliezen aangenomen. De aanbeveling spoort de lidstaten aan om achterwaartse verliesverrekening voor ondernemingen tot ten minste het voorgaande boekjaar toe te staan. Dit zal ten goede komen aan ondernemingen die in de jaren vóór de pandemie winstgevend waren, waardoor zij hun verliezen van 2020 en 2021 kunnen compenseren met de belastingen die zij vóór 2020 betaalden. Deze maatregel zal met name ten goede komen aan kleine en middelgrote ondernemingen.

Achtergrond

De mededeling van vandaag maakt deel uit van een bredere fiscale hervormingsagenda van de EU voor de komende jaren. Naast de in de mededeling uiteengezette hervormingen van de vennootschapsbelasting komt de Commissie binnenkort met maatregelen voor een billijke belastingheffing in de digitale economie. De Commissie zal een digitale heffing voorstellen, die onderdeel zal zijn van de eigen middelen van de EU. De Commissie komt binnenkort ook met een herziening van de energiebelastingrichtlijn en het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie in het kader van het “Fit For 55”-pakket en de Europese Green Deal.

Enkele reacties van leden van de Commissie:

Valdis Dombrovskis i, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen: “Het belastingstelsel moet gelijke tred houden met onze veranderende economieën en prioriteiten. Onze belastingregels moeten een inclusief herstel ondersteunen, transparant zijn en belastingontwijking tegengaan. De regels moeten ook efficiënt zijn voor grote en kleine bedrijven. De mededeling van vandaag zal de basis leggen voor een vennootschapsbelastingstelsel in Europa dat geschikt is voor de 21e eeuw en zal ons helpen een billijkere en duurzamere samenleving tot stand te brengen.”

Paolo Gentiloni i, commissaris voor Economie: “Het is tijd om de belastingen in Europa te herzien. Naarmate onze economieën overschakelen op een nieuw groeimodel dat met NextGenerationEU wordt ondersteund, moeten ook onze belastingstelsels worden aangepast aan de prioriteiten van de 21e eeuw. De vernieuwing van de trans-Atlantische betrekkingen is een kans om beslissende vooruitgang te boeken in de richting van een wereldwijde belastinghervorming. We moeten deze kans grijpen en er tegelijkertijd voor zorgen dat een internationale overeenkomst de belangrijkste belangen van Europa beschermt. Vandaag leggen wij vast hoe een mondiale overeenkomst in de EU zal worden uitgevoerd, en welke andere stappen wij de komende drie jaar zullen zetten om de fiscale transparantie te vergroten en kleine en grote ondernemingen te helpen zich te herstellen, te groeien en te investeren.”

Meer informatie

Tekst van de mededeling

Pakket voor billijke en eenvoudige belastingheffing

Vragen en antwoorden

Factsheet