Raad Concurrentievermogen, 27-28 mei 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 27 mei 2021, 19:30.

Voornaamste resultaten

Onderzoek en innovatie, 28 mei 2021

Verordening tot oprichting van de Gemeen­schappelijke Onderneming Europese high-performance computing (HPC)

De Raad werd het eens over een algemene oriëntatie over deze verordening.

Manuel Heitor, Portugese minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs

Het akkoord van vandaag opent de weg voor de ontwikkeling van de volgende generatie digitale technologieën binnen Europa. Supercomputers en kwantum­computing zijn de motoren van de data-economie. Ze gebruiken technologieën zoals artificiële intelligentie (AI), data-analyse en cyber­beveiliging voor het creëren van toepassingen die zullen leiden tot doorbraken op belangrijke gebieden als gezondheid en klimaatverandering. Onze transitie naar een digitale economie hangt daarvan af.

Manuel Heitor, Portugese minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs

Algemene oriëntatie over de verordening tot oprichting van de Gemeen­schappelijke Onderneming Europese high-performance computing, 28 mei 2021

Conclusies over het verdiepen van de Europese Onderzoeks­ruimte

De Raad nam conclusies aan over mogelijke manieren om onderzoeks­loopbanen in Europa aantrekkelijker te maken. Zo kunnen toponderzoekers worden behouden en aangetrokken.

Conclusies van de Raad over het verdiepen van de Europese Onderzoeks­ruimte: onderzoekers aantrekkelijke en duurzame loopbanen en arbeids­voorwaarden bieden en brain­circulation verwezenlijken, 28 mei 2021

Vernieuwen van de Europese Onderzoeks­ruimte

Op basis van een nota van het voorzitterschap bespraken de ministers hoe een ambitieuze Europese Onderzoeks­ruimte (EOR) die klaar is voor het komende decennium er moet uitzien. Ze waren het erover eens dat een gemeen­schappelijke en toekomst­gerichte visie nodig is voor de EOR, waarin rekening wordt gehouden met de lessen die tijdens de pandemie zijn geleerd.

Nota van het voorzitterschap aan de Raad - De Europese Onderzoeks­ruimte vernieuwen: hoe de uitrol voor te bereiden van een ambitieuze EOR die klaar is voor het komende decennium?

Nieuwe Europese Onderzoeksruimte: Raad neemt conclusies aan (persmededeling, 1 december 2021)

Mededeling van de Commissie "Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie"

Diversen

Besluit betreffende het Europees partnerschap inzake metrologie

De Raad werd geïnformeerd over de vorderingen met de bespreking van het voorgestelde besluit in de voorbereidende instanties van de Raad.

Voorstel voor een besluit betreffende de deelname van de Unie aan het Europees partnerschap inzake metrologie, 23 februari 2021

Verordening van de Raad tot oprichting van de gemeen­schappelijke ondernemingen in het kader van Horizon Europa

De Raad werd geïnformeerd over de vorderingen met de bespreking van de voorgestelde verordening in de voorbereidende instanties van de Raad.

Voorstel voor een verordening tot oprichting van de gemeen­schappelijke ondernemingen in het kader van Horizon Europa, 24 februari 2021

Mission Innovation: lidmaatschap

Op basis van een nota van de Commissie werd de Raad meegedeeld dat de Commissie van plan is haar betrokkenheid bij de activiteiten en het bestuur van Mission Innovation voort te zetten tijdens de tweede fase van het initiatief, die op 31 mei van start gaat.

Nota van de Commissie aan de Raad - Mission Innovation: lidmaatschap, 18 mei 2021

Mededeling van de Commissie over een alom­vattende aanpak van onderzoek en innovatie

Op basis van een nota van de Commissie werd de Raad in kennis gesteld van de alomvattende aanpak van onderzoek en innovatie die is omschreven in de onlangs aangenomen mededeling van de Commissie. Daarin zet de Commissie haar standpunt uiteen over de Europese strategie voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie.

Mededeling van de Commissie over een alom­vattende aanpak van onderzoek en innovatie, 20 mei 2021

Mededeling van de Commissie over een alom­vattende aanpak van onderzoek en innovatie, 20 mei 2021

Werk­programma van het aantredende voorzitterschap

De Sloveense delegatie stelde de Raad in kennis van het werkprogramma van het aantredende Sloveense voorzitterschap op het gebied van onderzoek.

Ruimtevaart - 28 mei 2021

Conclusies over "de Nieuwe Ruimte voor de mens"

De Raad nam conclusies aan over de noodzaak van een Europese aanpak van de nieuwe ruimte als motor voor een innovatieve, veerkrachtige en concurrerende EU-ruimtevaart­sector.

Conclusies van de Raad over "de Nieuwe Ruimte voor de mens", 28 mei 2021

Conclusies over "Ruimte voor de mens in Europese kustgebieden"

De Raad nam conclusies aan over de noodzaak om het volledige potentieel van Copernicus, Galileo en Egnos te benutten om de klimaat­verandering te matigen en de levens­kwaliteit van de mensen in de Europese kust­gebieden te verbeteren.

Conclusies van de Raad over "Ruimte voor de mens in Europese kustgebieden", 28 mei 2021

Naar een betere positionering van de EU op het gebied van ruimteverkeers­beheer

Op basis van een nota van het voorzitterschap en een bijhorende ontwerp­routekaart bespraken de ministers de belangrijkste bouwstenen van een proces dat moet leiden tot een toekomstig EU-standpunt inzake ruimteverkeers­beheer. Er was overeenstemming over de voorgestelde routekaart en over het idee van een staps­gewijze aanpak, met respect voor alle belang­hebbenden en de bevoegdheids­verdeling.

Ruimteverkeers­beheer is een van de belangrijkste en prangendste onderwerpen op de agenda van beleidsmakers op het gebied van ruimtevaart wereldwijd. Het debat dat vandaag van start is gegaan, toont dat wij vastbesloten zijn om via samenwerking de voordelen van een duurzaam gebruik van de ruimte zo groot mogelijk te maken.

Manuel Heitor, Portugese minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs

Verslag van het voorzitterschap aan de Raad

Ontwerproutekaart voor een EU-standpunt inzake ruimteverkeers­beheer, 17 mei 2021

Diversen

Werk­programma van het aantredende voorzitterschap

De Sloveense delegatie stelde de Raad in kennis van het werk­programma van het aantredende Sloveense voorzitterschap op het gebied van ruimtevaart.

Interne Markt en Industrie, 27 mei 2021

Verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten)

Op basis van een verslag van het voorzitterschap werd de Raad geïnformeerd over de vorderingen met de bespreking van de voorgestelde verordening in de voorbereidende instanties van de Raad.

Verslag van het voorzitterschap over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG, 12 mei 2021

Voorstel van de Commissie voor een wet inzake digitale diensten, 16 december 2020

Wetgevingspakket digitale diensten (Europese Commissie)

Verordening over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector (wet inzake digitale markten)

Op basis van een verslag van het voorzitterschap werd de Raad geïnformeerd over de vorderingen met de bespreking van de voorgestelde verordening in de voorbereidende instanties van de Raad.

Verslag van het voorzitterschap - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector (wet digitale markten), 17 mei 2021

Voorstel van de Commissie voor een wet inzake digitale markten, 17 december 2020

Wetgevingspakket digitale diensten (Europese Commissie)

Het concurrentie­vermogen en de mondiale invloed van de EU versterken door middel van een ambitieus pakket digitale diensten

Op basis van een nota van het voorzitterschap hielden de ministers een eerste oriënterend debat over de aspecten van het digitale pakket (wet inzake digitale diensten en wet inzake digitale markten) die zij noodzakelijk achten voor de versterking van de digitale eengemaakte markt en een veiligere online­ruimte, waar de grondrechten worden beschermd en concurrentie eerlijk en vrij is.

De delegaties waren ingenomen met de aanzienlijke vooruitgang die tot dusver is geboekt bij de bespreking van het digitale pakket in de Raad. Ze benadrukten dat er behoefte is aan duidelijke, toekomst­bestendige en evenredige regels die de juiste combinatie van rechts­zekerheid en flexibiliteit waarborgen en innovatie en concurrentie in de digitale eengemaakte markt van de EU bevorderen. Efficiënte handhavings­mechanismen op EU-niveau, met betrokkenheid van de bevoegde nationale autoriteiten, werden essentieel genoemd voor het welslagen van het project.

Pedro Siza Vieira, Portugese minister van Economie en Digitale Transitie

Er wordt gewerkt aan een Europees rechtskader dat geschikt is voor de data-economie en het vertrouwen heeft van zowel bedrijven als consumenten. Een kader dat ons concurrentie­vermogen bevordert door te zorgen voor een gelijk speelveld en voor deelname van al onze creatieve hulpbronnen.

Pedro Siza Vieira, Portugese minister van Economie en Digitale Transitie

Nota van het voorzitterschap - Het vergroten van het concurrentievermogen en de wereldwijde invloed van de Europese Unie door middel van een ambitieus wetgevings­pakket digitale diensten, 12 mei 2021

Digitale toekomst voor Europa (achtergrond­informatie)

Actualisering van de nieuwe industriestrategie voor Europa

Op basis van een nota van het voorzitterschap hielden de ministers een oriënterend debat over de geactualiseerde nieuwe industrie­strategie, met het accent op het veiligstellen van de toegang tot kritieke grondstoffen.

De delegaties waren ingenomen met de meest recente mededeling van de Commissie over een geactualiseerde industrie­strategie van de EU. Ze schaarden zich kordaat achter de voorgestelde maatregelen om de integratie en veerkracht van de interne markt te verdiepen ten behoeve van alle actoren en vooral kleine en middel­grote ondernemingen. Ze waren het erover eens dat er behoefte is aan een meer inclusief en gediversifieerd netwerk van toeleverings­ketens voor kritieke grondstoffen. Zo kan de EU-industrie in tijden van crisis veerkrachtig blijven, met name in sectoren die van strategisch belang zijn, zoals genees­middelen, halfgeleiders, enz.

De COVID-19-crisis heeft ons geleerd dat de EU haar open strategische autonomie moet versterken om van Europa nog meer een mondiale speler te maken die veerkrachtig is en verantwoordelijk voor haar eigen toekomst, en die een eigen agenda kan promoten. Momenteel bekijken we hoe we minder kwetsbaar en afhankelijk van derde landen kunnen worden voor strategische goederen, diensten, technologieën en infrastructuur, hoe we passende en coherente beleidsreacties kunnen bieden en hoe we allianties met onze partners wereldwijd kunnen sluiten om de mondiale waardeketens te versterken en de externe bevoorradings­bronnen te diversifiëren. Het veiligstellen van de toegang tot kritieke grondstoffen is essentieel voor een succesvolle transitie naar een groene en digitale economie.

Pedro Siza Vieira, Portugese minister van Economie en Digitale Transitie

Nota van het voorzitterschap - Actualisering van de nieuwe industrie­strategie voor Europa - het cruciale belang van het veiligstellen van de toegang tot kritieke grondstoffen, 17 mei 2021

Mededeling van de Commissie over de actualisering van de nieuwe industriestrategie van 2020

Conclusies over toerisme in Europa voor het volgende decennium

De Raad nam conclusies aan over de toekomst van het toerisme in Europa.

Conclusies van de Raad over "Toerisme in Europa voor het volgende decennium: duurzaam, veerkrachtig, digitaal, mondiaal en sociaal", 27 mei 2021 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Conclusies van de Raad over datatechnologie voor betere regelgeving

De Raad nam conclusies aan over hoe data­technologieën kunnen bijdragen tot datagestuurde, hoogwaardige en digital-by-default-wetgeving, waarbij rekening wordt gehouden met het algemene kader voor betere regelgeving.

Conclusies van de Raad over datatechnologie met het oog op een vlottere toepassing van "betere regelgeving", 27 mei 2021 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Akkoord over beter wetgeven (achtergrondinformatie)

Mededeling van de Commissie van april 2021: "Samen zorgen voor betere, toekomst­bestendige EU-regelgeving"

Diversen

Lopende wetgevingsvoorstellen

Verordening tot vaststelling van geharmoniseerde regels inzake artificiële intelligentie

De Commissie presenteerde aan de Raad haar recente voorstel tot vaststelling van een rechtskader voor betrouwbare artificiële intelligentie en een goed functionerende interne markt voor artificiële-intelligentie­systemen.

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van geharmoniseerde regels inzake artificiële intelligentie, 23 april 2021

Verordening betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren

Op basis van een nota van de Commissie werd de Raad in kennis gesteld van de belangrijkste doelstellingen van het onlangs ingediende voorstel voor deze verordening.

Nota van de Commissie - Voorstel voor een verordening betreffende verstorende buitenlandse subsidies, 18 mei 2021

Voorstel voor een verordening betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren

Evaluatie van het handelsbeleid

De Commissie presenteerde aan de Raad haar recente mededeling over de herziening van het handelsbeleid van de EU.

Mededeling van de Commissie over de evaluatie van het handelsbeleid - Een open, duurzaam en assertief EU‑handelsbeleid

Concurrentie­vermogen van de EU-industrie en doeltreffende normalisatie

Op basis van een gezamenlijke nota deelden 17 delegaties de Raad hun standpunten mee over de uitdagingen waarmee het Europese normalisatie­systeem momenteel wordt geconfronteerd.

Gezamenlijke nota over geharmoniseerde normen

Bouwstenen voor een mededingings- en staatssteun­kader dat het Europese concurrentie­vermogen bevordert

Op basis van een nota deelde de Oostenrijkse delegatie de Raad haar standpunten mee over wat nodig is om het EU-rechtskader in verband met mededinging en staats­steun te actualiseren.

Nota van de Oostenrijkse delegatie over "Essentiële bouwstenen voor een mededingings- en staatssteunkader ter bevordering van het Europese concurrentievermogen", 17 mei 2021

Werk­programma van het aantredende voorzitterschap

De Sloveense delegatie stelde de Raad in kennis van het werk­programma van het aantredende Sloveense voorzitterschap op het gebied van interne markt en industrie.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3797

Brussel

27 mei 2021

09:30

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden, toevoeging 1

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Deelnemerslijst 28 mei 2021 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Deelnemerslijst 27 mei 2021 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden

Stemuitslagen zitting