EU Court of Justice: appointment of three judges of the Court of Justice and a judge of the General Court

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op woensdag 2 juni 2021.

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten hebben 3 rechters bij het Hof van Justitie i benoemd en 1 rechter bij het Gerecht.

Hof van Justitie

  • Siniša Rodin (Kroatië) is herbenoemd tot rechter bij het Hof van Justitie.
  • François Biltgen (Luxemburg) is herbenoemd tot rechter bij het Hof van Justitie.
  • Zoltán Csehi (Hongarije) is benoemd tot rechter bij het Hof van Justitie.

De benoemingen zijn onderdeel van de gedeeltelijke vernieuwing van de samenstelling van het Hof. Op 6 oktober 2021 loopt het mandaat van 14 rechters en 6 advocaten­generaal af.

Gerecht

  • Maja Brkan (Slovenië) is benoemd tot rechter bij het Gerecht.

Haar ambtstermijn loopt af op 31 augustus 2025.

Deze benoeming is onderdeel van de gedeeltelijke vernieuwing van het Gerecht. Op 31 augustus 2019 loopt het mandaat van 23 rechters af.

Achtergrond

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat uit 2 rechtbanken: het Hof van Justitie en het Gerecht.

De rechters en advocaten-generaal worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten benoemd. Vooraf raadplegen de lidstaten een comité dat hen adviseert over de geschiktheid van de kandidaten.

Zij worden geselecteerd uit personen van wie de onafhankelijkheid buiten kijf staat.

Kandidaten voor benoeming bij het Hof moeten beschikken over de nodige kwalificaties om in hun land tot de hoogste rechterlijke ambten te kunnen worden benoemd, ofwel bekendstaan als kundige rechtsgeleerden. Kandidaten voor het Gerecht moeten over de nodige bekwaamheid beschikken om tot een hoog rechterlijk ambt te worden benoemd.