Tweede Kamer wil strikte interpretatie regels dubbelfuncties Kamerleden

woensdag 15 september 2021

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer vindt dat het in de toekomst nooit meer mogelijk mag zijn dat een Kamerlid een dubbelfunctie kan krijgen nadat het Kamerlid zonder dubbelfunctie is geïnstalleerd. Een motie daartoe werd na hoofdelijke stemming i nagenoeg unaniem aangenomen. Door lid 3 van artikel 57 Grondwet i strikt te interpreteren moet het in de toekomst alleen nog mogelijk zijn een dubbelfunctie te hebben als een demissionair bewindspersoon gekozen wordt als Kamerlid, en niet andersom.

Daarnaast wil de Tweede Kamer dat de regering een commissie instelt die twee zaken moet regelen. Ten eerste wil de Kamer een voorstel voor een nieuwe, concrete regeling voor de (tijdelijke) vervanging van demissionaire bewindspersonen die tevens Kamerlid zijn. Deze regeling moet ervoor zorgen dat er in de toekomst een meer werkbare situatie ontstaat voor de Tweede Kamer.

Ten tweede wil de Tweede Kamer een voorstel over de verduidelijking van de verhouding van artikel 57 Grondwet tot artikel X 3 van de Kieswet en het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Artikel X 3 van de Kieswet bepaalt dat Kamerlidmaatschap van rechtswege ophoudt te bestaan als een lid wordt benoemd in een functie die onverenigbaar is met het Kamerlidmaatschap. Uit de recente voorlichting van de Raad van State i bleek dat er onduidelijkheid bestaat over de interpretatie van deze verhouding.

In de afgelopen periode was er veel discussie over de verenigbaarheid van functies van Kamerleden nadat drie Kamerleden als demissionair staatssecretaris werden benoemd, maar wel hun Kamerzetel behielden. Inmiddels hebben zij hun zetel opgegeven, maar de discussie hierover is nog niet ten einde.

Bron: Tweede Kamer