Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Werkgelegenheid en Sociaal Beleid), 15 oktober 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 15 oktober 2021, 18:00.

Voornaamste resultaten

De ministers hielden een debat over de toekomst van het Europees Semester, het jaarlijks proces waarbij de lidstaten hun economisch, fiscaal, sociaal en werkgelegenheids­beleid op elkaar afstemmen. Ook werden kern­boodschappen van 2 raadgevende comités goedgekeurd. Daarnaast bogen ze zich over gezondheid en veiligheid op het werk, gezien de ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt zoals de vergrijzing. Tot slot keurden ze conclusies goed over gender‑mainstreaming in de EU‑begroting.

Europees Semester

Vanwege de corona­pandemie is de procedure voor het Europees Semester 2021 op een aantal punten gewijzigd. De aandacht ging dit jaar vooral uit naar de nationale herstel- en veerkracht­plannen. De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen dat het volgende Europees Semester weer een sterke sociale dimensie heeft. Daartoe bespraken ze hoe het actieplan voor de Europese Pijler van sociale rechten, en met name de 3 EU-kern­doelen op het gebied van werkgelegenheid, vaardigheden en sociale bescherming, daarbij het best tot uiting kunnen komen.

Tijdens het oriënterend debat werd benadrukt dat rechtvaardigheid en sociale cohesie centraal moeten staan bij het economisch herstel na de corona­pandemie. Volgens de ministers is er in het Europees Semester een grote rol weggelegd voor de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Epsco) en zijn voorbereidende instanties. Ze pleiten ervoor het Europees Semester zo snel mogelijk te hervatten, met (eventueel meerjarige) landverslagen en aanbevelingen voor lidstaten, voldoende toezicht en realistische en haalbare kerndoelen. Dit alles zou ervoor moeten zorgen dat er bij het Europees Semester van 2022 voldoende aandacht voor sociaal en werkgelegenheids­beleid is. Het voorzitterschap van de Raad (Epsco) zal de voorzitter van de Raad Ecofin per brief informeren over de kern‑boodschappen van het debat.

Janez Cigler Kralj, minister van Arbeid, Gezinszaken, Sociale Zaken en Gelijke Kansen

Het debat van vandaag heeft ons allemaal gemotiveerd om onze inspanningen voor de uitvoering van de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten op te voeren. Ik heb er goede hoop op dat we weer snel een Europees Semester krijgen met een sterke sociale en werkgelegenheids­dimensie.

Janez Cigler Kralj, minister van Arbeid, Gezinszaken, Sociale Zaken en Gelijke Kansen

Daarnaast werden kern­boodschappen van de comités voor de werk­gelegenheid en sociale bescherming goedgekeurd. Deze boodschappen zijn gebaseerd op de prestatiemonitor en jaarlijkse evaluatie van elk comité en leveren input voor het volgende Europees Semester.

Er werd ook een besluit van de Raad aangenomen betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheids­beleid van de lidstaten.

Kernboodschappen van het Comité voor de werkgelegenheid

Kernboodschappen van het Comité voor sociale bescherming

Besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheids­beleid van de lidstaten

Het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten (Europese Commissie)

Veiligheid en gezondheid op het werk

De arbeidsmarkt kampt met een aantal grote uitdagingen, waaronder een krimpende beroeps­bevolking als gevolg van demografische veranderingen. Dit dreigt de stabiliteit van de Europese arbeidsmarkt en onze socialezekerheids­stelsels te ondermijnen. Arbeids­voorwaarden die werk duurzamer maken voor iedereen, door werknemers te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven werken, zijn essentieel om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Hiervoor is een hoog niveau van gezondheid en veiligheid op het werk nodig.

Tijdens een oriënterend debat kwam de rol van gezonde en veilige werk­plekken bij het creëren van duurzamer werk aan bod. Er werd gewezen op het strategisch EU‑kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021‑2027, dat gericht is op veiligheids- en gezondheids­normen die opgewassen zijn tegen de veranderingen op de arbeidsmarkt. (Voor oudere werknemers is het bijvoorbeeld nodig om hun werkplek en taken aan te passen aan hun specifieke behoeften om zo de risico's tot een minimum te beperken. Nieuwe technologieën en telewerken kunnen hierbij interessant zijn.)

Door de vergrijzing zal de beroepsbevolking waarschijnlijk afnemen. Minder werkenden betekent ook minder mensen die bijdragen aan onze socialezekerheids­stelsels. Met veilige en gezonde arbeids­omstandigheden willen we ervoor zorgen dat mensen zich goed voelen op hun werk en kunnen blijven werken.

Janez Cigler Kralj, minister van Arbeid, Gezinszaken, Sociale Zaken en Gelijke Kansen

Strategisch EU‑kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021‑2027 (EU‑OSHA)

Gender­mainstreaming

De Raad heeft conclusies goedgekeurd over gender­mainstreaming in de EU‑begroting. Ze zijn een reactie op een verslag van de Europese Rekenkamer dat naging of in de EU‑begroting gender­mainstreaming is toegepast om gender­gelijkheid te bevorderen. "Gender­mainstreaming" is de actieve bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen in alle fasen en op alle gebieden van beleidsvorming en ‑uitvoering. De ministers benadrukten onder meer dat het nu prioriteit is dat de herstel- en veerkracht­plannen voor na de coronacrisis - die de lidstaten moeten opstellen om EU‑middelen te kunnen ontvangen - bijdragen aan de bevordering van gender­gelijkheid, zodat het herstel eerlijk en inclusief zal zijn.

Conclusies over gendermainstreaming in de EU‑begroting

Diversen

De Commissie heeft haar langetermijn­visie voor plattelands­gebieden voorgesteld en het voorzitterschap en de Commissie hebben de ministers geïnformeerd over de tripartiete sociale top op 20 oktober 2021.

De Commissie gaf een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot het instrument voor de elektronische uitwisseling van socialezekerheids­gegevens (EESSI) en de Europese socialezekerheids­kaart (ESS PASS).

Tripartiete sociale top, 20 oktober 2021

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3818

Luxemburg

15 oktober 2021

10:00

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Voorlopige lijst van A-punten Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Voorlopige lijst van A-punten, toevoeging 1 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden

Stemuitslagen zitting


1.

Relevante EU dossiers