Cohesiebeleid van de EU: bijna 385,5 miljoen euro van het Solidariteitsfonds van de EU voor 19 landen om de coronacrisis aan te pakken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 19 januari 2022.

De Commissie heeft de betalingen uit het Solidariteitsfonds van de EU (SFEU) voor de aanpak van de coronacrisis aan 19 landen voltooid voor een totaalbedrag van bijna 385,5 miljoen euro.

Dit komt bovenop de 132,7 miljoen euro die in 2020 is betaald aan de lidstaten die om een voorschot uit het SFEU hebben verzocht. 17 lidstaten en 3 kandidaat-lidstaten hadden om SFEU-steun verzocht: België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Spanje en Tsjechië; Albanië, Montenegro en Servië.

De financiële steun uit het SFEU om de coronacrisis het hoofd te bieden is bedoeld voor medische bijstand, de aankoop en toediening van vaccins, de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen, de kosten van gezondheidszorg, laboratoriumanalyses, noodhulp aan de bevolking en maatregelen voor preventie, monitoring en beheersing van de verspreiding van ziekten, om zo de volksgezondheid te beschermen.

Elisa Ferreira i, commissaris voor Cohesie en Hervormingen: “De Europese Unie heeft eendrachtig de coronapandemie bestreden en op een moeilijk moment blijk gegeven van solidariteit. Het SFEU is daarvan een duidelijk symbool, dat landen helpt het hoofd te bieden aan de ongekende noodsituatie op gezondheidsgebied, zowel EU-lidstaten als landen die willen toetreden tot de Unie.

Commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding Olivér Várhelyi i voegde daaraan toe: “Sinds het begin van de pandemie staan we klaar voor onze partners in de Westelijke Balkan. Ik ben verheugd dat Albanië, Montenegro en Servië gebruik hebben kunnen maken van de steun uit het SFEU. Hieruit blijkt nog maar eens dat de EU zich blijft inzetten om de regio te ondersteunen in de strijd tegen het coronavirus, waar mogelijk via toegang tot dezelfde steunmechanismen als voor onze lidstaten.

Van de kandidaat-lidstaten die om steun uit het SFEU hadden verzocht, kregen Albanië en Montenegro eind 2021 financiële steun ontvangen, terwijl voor Servië de ondertekening van de delegatieovereenkomst gaande is en de bijstand uit het SFEU naar verwachting kort daarna zal worden uitbetaald.

Achtergrond

In het kader van de uitzonderlijke respons van de EU op de uitbraak van COVID-19 is de reikwijdte van het Solidariteitsfonds van de EU (SFEU) in maart 2020 uitgebreid naar ernstige noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid.

In maart 2021 heeft de Europese Commissie een totaalpakket van bijna 530 miljoen euro aan financiële steun in het kader van het SFEU voorgesteld, voor 17 lidstaten en 3 toetredingslanden om de ernstige gezondheidscrisis in verband met COVID-19 te bestrijden. Op 20 mei 2021 hebben de Raad en het Europees Parlement dit voorstel goedgekeurd.

De drie toetredingslanden hebben hun volledige aanvraag voor SFEU-steun ingediend in juni 2020. In de zomer van 2021 heeft de Commissie de uitvoeringsbesluiten vastgesteld waarbij de financiële bijdrage uit het SFEU aan de begunstigde landen wordt toegekend. Overeenkomstig de SFEU-verordening beheren de EU-landen de financiële steun onder “gedeeld beheer” en moeten de kandidaat-lidstaten een delegatieovereenkomst met de Commissie ondertekenen.

Meer informatie

Steun uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de bestrijding van de uitbraak van het coronavirus

Corona-noodbetalingen van het SFEU per land

#EUSolidarity #EUSolidarityFund