Besluitpunt "Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en / Werkgelegenheid (stand van zaken per 8 maart 2024 )"

commissie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
vergadering 2024-03-07
volgnummer 16
 

Voorstel:

Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

  • Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287).

In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet. Op 15 januari 2024 heeft de minister aangegeven dat de wijzigingen substantieel zijn, en er daarom een volledig wetgevingsproces zal worden doorlopen. De minister is voornemens de nota van wijziging rond de zomer 2024 te publiceren voor internetconsultatie.

  • Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van

Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157).

Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.

  • Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de

Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid

(Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101).

Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.

  • Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de

Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd

(35536).

Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023.

  • Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154).

Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.

Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag 6.

mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het

Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5

van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische

Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven

(36241).

Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023.

Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba 7.

(Wet kinderopvang BES) (36306).

Aangemeld voor plenaire behandeling op 12 september 2023.

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband 8.

met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2

procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024).

Aangemeld voor plenaire behandeling op 27 februari 2024.

Plenaire debatten

:

  • Debat over bestaanszekerheid in Nederland (aangevraagd bij RvW van 6 december 2023).
  • Debat over het rapport van de Staatscommissie Demografische

Ontwikkelingen (aangevraagd bij RvW van 16 januari 2024).

  • Debat over een regeling om eerder te stoppen met werken voor mensen met zwaar werk (aangevraagd bij RvW van 27 februari 2024).

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten

:

Tweeminutendebatten:

  • Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum huurprijzen voor de kinderopvangtoeslag (31322-522).1.