Artikel 53: Uitvaardiging Acten van het Gouvernement

52
Artikel 53
54

Alle Acten van het Gouvernement worden uitgevaardigd in naam van Hun Hoog Mogenden, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest; dezelve Acten zijn geteekend door den Raadpensionaris, en door den Algemeenen Secretaris van Staat gecontrasigneerd.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Het Formulier, voor de afkondiging van ontvangen Wetten of Besluiten ( Acte van Staatsregeling, Art. 103 i), is, als volgt :

"Het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek doet te weten: Dat het Vertegenwoordigend Lichaam, op de wijze, bij de Staatsregeling vastgesteld, overwogen hebbende, dat enz. (Hier volgen de gronden, waarop het Besluit berust) besloten en verordend heeft:"

(Hier volgt het Besluit zelf.)

"Dienvolgends gelast het voorn. Bewind, in naam des Vertegenwoordigenden Lichaams, dat deze zal worden afgekondigd en aangeplakt alömme, waar zulks behoort."

1805

Alle Acten van het Gouvernement worden uitgevaardigd in naam van Hun Hoog Mogenden, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest; dezelve Acten zijn geteekend door den Raadpensionaris, en door den Algemeenen Secretaris van Staat gecontrasigneerd.

1815

De wijze van afkondiging der wetten, en de tijd wanneer zij verbindende zijn, worden door de wet geregeld.

Het formulier van afkondiging is het volgende:

"Wij, enz....., Koning der Nederlanden, enz...., allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:"

"Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat enz."

(De beweegredenen der wet).

"Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, enz."

(De inhoud der wet).

"Gegeven, enz."

1840: art 121, 1848: art 116
1887

De wijze van afkondiging der wetten en der algemeene maatregelen van bestuur en het tijdstip waarop zij aanvangen verbindende te zijn, worden door de wet geregeld.

Het formulier van afkondiging der wetten is het volgende:

"Wij enz. Koning der Nederlanden, enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat enz."

(De beweegredenen der wet).

"Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze enz."

(De inhoud der wet.)

"Gegeven, enz. "

Ingeval eene Koningin regeert of het Koninklijk gezag door een Regent of door den Raad van State wordt waargenomen, wordt de daardoor noodige wijziging in dit formulier gebracht.

1917: art 72, 1922: art 72, 1938: art 74, 1948: art 74, 1953: art 81, 1956: art 81, 1963: art 81, 1972: art 81