Artikel 66: Openbaarheid vergaderingen

65
Artikel 66
67
 • 1. 
  De vergaderingen van de Staten-Generaal zijn openbaar.
 • 2. 
  De deuren worden gesloten, wanneer een tiende deel van het aantal aanwezige leden het vordert of de voorzitter het nodig oordeelt.
 • 3. 
  Door de kamer, onderscheidenlijk de kamers in verenigde vergadering, wordt vervolgens beslist of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd en besloten.

In andere talen:

English "English"
Français "Français"
Deutsch "Deutsch"
Español "Español"

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Hoofdregel is dat de vergaderingen van de Kamers openbaar zijn. Slechts bij uitzondering kan met gesloten deuren worden vergaderd. Daar beslissen de Kamers zelf over. De procedure daarvoor is geregeld in de reglementen van orde van de Kamers.

2.

Formele toelichting

Met betrekking tot de werkwijze van de Kamers zijn in de Grondwet enkele hoofdregels vastgelegd. De vergaderingen van de Kamers zijn openbaar. In bijzondere gevallen kan met gesloten deuren worden vergaderd.

In de reglementen van orde wordt een nadere uitwerking van de werkwijze gegeven.

3.

In eenvoudig Nederlands

 • 1. 
  Iedereen mag naar de vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer komen kijken en luisteren.
 • 2. 
  Dit mag niet als een tiende deel van de aanwezige leden of de voorzitter dat niet wil.
 • 3. 
  Als een tiende van de aanwezige leden of de voorzitter dit vindt, dan moet de Kamer beslissen of ze in het geheim verder zal vergaderen en beslissingen nemen. Als de Kamer beslist van niet, dan mag iedereen weer komen kijken en luisteren.

Uitleg

Iedereen mag naar de vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer komen kijken en luisteren. In een democratie is het nodig dat de overheid niet teveel in het geheim doet. Anders kunnen de burgers niet goed beslissen op wie ze bij verkiezingen moeten stemmen.

Toch kan het gebeuren dat de voorzitter van de Kamer of een aantal leden liever in het geheim vergadert. Bijvoorbeeld als het gaat over internationaal terrorisme of over de nieuwe liefde van een prins.

Als de voorzitter of een aantal leden vindt dat de vergadering geheim moet zijn, dan gaan de deuren dicht. De Kamerleden moeten dan beslissen of ze in het geheim verder willen vergaderen. Een meerderheid moet het daarmee eens zijn. Is er geen meerderheid? Dan mag iedereen gewoon weer komen kijken en luisteren.

4.

In de visie van Kortmann

In 2008 heeft prof. dr. C.A.J.M. Kortmann een voorstel gedaan voor een "goede grondwet die inzichtelijk en bij de tijd is". Voor dit artikel deed hij de volgende suggestie:

Artikel 7

De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het parlement anders besluit.

5.

Achtergronden

 • Tweede Kamer

  De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

 • Eerste Kamer

  De Eerste Kamer is deel van de volksvertegenwoordiging en heeft met name een rol op wetgevend gebied. Over een wetsvoorstel moet, als de Tweede Kamer het heeft aangenomen, ook door de Eerste Kamer worden gestemd. De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel nog tegenhouden.

6.

Ontwikkeling artikel

1798

Beide de Kamers houden haare zittingen in het openbaar, en doen derzelver Notulen in druk uitgeven.

1815

De zittingen der Tweede Kamer van de Staten Generaal, worden in het openbaar gehouden. De Kamer raadpleegt met gesloten deuren, wanneer een tiende gedeelte der tegenwoordige leden het vordert, of de President het noodig oordeelt.

Over de punten die in de besloten Kamer zijn behandeld, kan ook in dezelve een besluit genomen worden.

1840: art 109
1848

De afzonderlijke zittingen der beide Kamers, en even zoo de vereenigde zittingen, worden in het openbaar gehouden.

De deuren worden gesloten, wanneer een tiende gedeelte der aanwezige leden het vordert of de voorzitter het noodig keurt.

De vergadering beslist, of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd.

Over de punten in besloten vergadering behandeld kan daarin ook een besluit worden genomen.

1887: art 101, 1917: art 101, 1922: art 102, 1938: art 104, 1948: art 104, 1953: art 111, 1956: art 111, 1963: art 111, 1972: art 111
1983
 • 1. 
  De vergaderingen van de Staten-Generaal zijn openbaar.
 • 2. 
  De deuren worden gesloten, wanneer een tiende deel van het aantal aanwezige leden het vordert of de voorzitter het nodig oordeelt.
 • 3. 
  Door de kamer, onderscheidenlijk de kamers in verenigde vergadering, wordt vervolgens beslist of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd en besloten.
1987: art 66, 1995: art 66, 1999: art 66, 2000: art 66, 2002: art 66, 2005: art 66, 2006: art 66, 2008: art 66, 2017: art 66, 2018: art 66, 2022: art 66