Europees Centrum voor de Ontwikkeling van de Beroepsopleiding (Cedefop)

Het Europees Centrum voor de Ontwikkeling van de Beroepsopleiding is een agentschap i dat sociale partners, beleidsmakers in lidstaten en de Europese instellingen informeert over het beleid van de lidstaten inzake beroepsonderwijs en beroepsopleidingen door het publiceren van bijvoorbeeld studies en statistieken. Ook geeft het Cedefop rapporten uit over te verwachten trends. Cedefop wil 'een leven lang leren' (permanente educatie) bevorderen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Thessaloniki

Locatie (land)

Griekenland

Grondslag

Verordening (EG) 337/75

Oprichting

10 februari 1975

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Onderwijs en jeugd

2.

Werkzaamheden

Het Cedefop geeft de laatste stand van zaken en mogelijke toekomstige trends in het Europese beroepsonderwijs. Het agentschap biedt de volgende diensten aan:

  • een online platform waar virtuele conferenties, mailinglists en nieuwsdiensten worden aangeboden
  • een nieuwsbrief over recente ontwikkelingen in alle lidstaten
  • studies en rapporten
  • studiereizen, seminars en workshops

3.

Organisatie

De raad van bestuur van het agentschap neemt alle strategische besluiten, zoals het vaststellen van de prioriteiten voor de middellange termijn, het jaarlijks werkprogramma en de begroting van Cedefop.

Het dagelijks bestuur controleert de tenuitvoerlegging van de besluiten van de raad van bestuur en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het Centrum. Het is samengesteld uit de voorzitter van de raad van bestuur, zijn drie vice-voorzitters en vertegenwoordigers van de Commissie i.

De directeur wordt door de Commissie benoemd. Hij voert de besluiten van de raad van bestuur uit, hij houdt zich bezig met de dagelijkse leiding van het Centrum, hij vertegenwoordigt het Centrum en hij bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur voor.

Cedefop heeft ook een verbindingskantoor in Brussel.

4.

Inspraak EU-lidstaten

De raad van bestuur bestaat uit enerzijds de Commissie en anderzijds drie verschillende vertegenwoordigende groepen, te weten de regeringen van de lidstaten, de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties. De Europese werkgeversorganisatie UNICE i, het Europees Verbond van Vakbonden EVV i en de landen Noorwegen en IJsland (aangesloten bij de Europese Economische Ruimte i) nemen deel als waarnemers.

In 2002 heeft Cedefop ReferNet opgericht. ReferNet is het Europese netwerk voor het verzamelen en verspreiden van informatie. In ieder land is een nationaal consortium dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van instituten voor beroepsonderwijs en -opleiding en onderzoeksinstituten. Het netwerk bundelt de expertise en bevordert de uitwisseling van kennis en de vorming van internationale partnerschappen.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in het bestuur van het Europees Centrum voor de Ontwikkeling van de Beroepsopleiding vertegenwoordigd door:

  • het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (directie BVE)
  • werknemers: CNV
  • werkgevers: LTO Nederland

De Nederlandse consortiumleider binnen ReferNet is het Ecbo, Expertisecentrum beroepsonderwijs.

6.

Meer informatie