Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper)

Coreper bestaat uit de permanente vertegenwoordigers (ambassadeurs) die de belangen van hun lidstaten in Brussel bewaken. Deze permanente vertegenwoordigers bereiden de vergaderingen van de verschillende formaties van de Raad van Ministers i voor, en stellen de agenda's vast. Uitzondering hierop zijn de landbouwaangelegenheden, die onder het Speciaal Comité voor de Landbouw (SCL) vallen.

In Coreper onderhandelen de lidstaten over voorstellen die te politiek beladen of te belangrijk zijn om op lager niveau in raadswerkgroepen i tot overeenstemming te komen, maar weer niet zo controversieel of belangrijk zijn dat ze alleen op hoger niveau in de Raad van Ministers moeten worden besproken.

Coreper is ook verantwoordelijk voor de afstemming tussen de verschillende beleidsterreinen.

Coreper is de afkorting van Comité des Représentants Permanents.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Bevoegdheden

In de Europese verdragen staat dat Coreper "verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de werkzaamheden van de Raad en voor de uitvoering van de door de Raad verstrekte opdrachten". De taak is vooral inhoudelijk ingevuld, en hierdoor speelt Coreper een belangrijke rol bij de Europese besluitvorming.

2.

Organisatie en inbreng EU-lidstaten

De permanente vertegenwoordigers vergaderen bijna iedere week. Onder Coreper bevinden zich talrijke functionele werkgroepen met ambtenaren die de onderwerpen op verschillende terreinen voorbereiden.

Elke lidstaat heeft een permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie met de rang van ambassadeur. De 27 permanente vertegenwoordigers samen vormen het Coreper. Het Coreper bestaat uit twee vaste onderdelen:

  • Coreper I i, bestaande uit de plaatsvervangend permanent vertegenwoordigers; behandeling van met name vaktechnische dossiers.
  • Coreper II i, bestaande uit de ambassadeurs; behandeling van algemeen economische en financiële dossiers, buitenlandse politiek, justitiële samenwerking, en dossiers die betrekking hebben op de instellingen van de EU.

De beide formaties I en II van Coreper worden ondersteund door de directe assistenten van respectievelijk de permanente vertegenwoordiger en de plaatsvervangend permanente vertegenwoordiger. Deze groepen ordenen de agenda voor hun Coreper-formatie. De assistenten mogen hun meerderen vervangen indien die niet aanwezig kunnen zijn bij een vergadering van Coreper. De groepen zijn vernoemd naar hun eerste voorzitter, te weten:

  • Mertens voor Coreper I
  • Antici voor Coreper II

3.

Nederland

De permanente vertegenwoordiging van Nederland i omvat afgevaardigden van alle ministeries. Er werken tientallen Nederlandse ambtenaren in Brussel in diverse raadgevende comités, op tal van beleidsonderwerpen.

Overzicht van de Nederlandse ambassadeurs bij de Europese Unie

Robert de Groot i

(sinds 2017)

(2011-2017)

(2003-2011)

(1992-2002)

▪ Mr. Peter Nieman

(1986-1992)

▪ Mr. Charles Rutten

(1980-1986)

▪ Dr. Jan Hendrik Lubbers

(1977-1980)

(1971-1977)

(1962-1970)

(1958-1962)