Onderafdeling 1 - Het Europees sociaal fonds

Inhoudsopgave van deze pagina:

III-108: Doelstellingen Europees Sociaal Fonds

Teneinde de werkgelegenheid voor de werknemers in de interne markt te verbeteren en zodoende bij te dragen tot verhoging van de levensstandaard, wordt in het kader van [deze afdeling] een Europees Sociaal Fonds opgericht; dit Fonds heeft ten doel binnen de Unie de tewerkstelling te vergemakkelijken en de geografische en beroepsmobiliteit van de werknemers te bevorderen, alsmede de aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven en in productiestelsels gemakkelijker te maken, met name door beroepsopleiding en omscholing.

III-109: Beheer Fonds door Commissie

De Commissie beheert het Fonds.

Zij wordt in deze taak bijgestaan door een comité dat onder het voorzitterschap staat van een lid van de Commissie en samengesteld is uit vertegenwoordigers van de lidstaten en van de vakerenigingen van werknemers en van werkgevers.

III-110: Uitvoering Europees Sociaal Fonds

De uitvoeringsmaatregelen betreffende het Europees Sociaal Fonds worden bij Europese wet of kaderwet vastgesteld. Deze wordt na raadpleging van het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité vastgesteld.