Onderafdeling 2 - De Europese Raad

III-239: Reglement

Ieder lid van de Raad kan slechts door één ander lid worden gemachtigd om namens hem te stemmen. Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het aannemen der besluiten van de Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.

De Europese Raad stelt met gewone meerderheid zijn eigen procedurevoorschriften vast.

De voorzitter van het Parlement kan door de Europese Raad worden uitgenodigd aldaar te worden gehoord.

De Europese Raad wordt bijgestaan door het in [het vroegere artikel 207] vermelde secretariaat.