Verklaring betreffende de Toekomst van de Unie (Nice)

In 2000 werd in de Franse badplaats Nice het startsein gegeven voor een grootscheepse hervorming van de Europese verdragen. De Europese regeringsleiders waren in Frankrijk bijeengekomen in een intergouvernementele conferentie i (IGC) om te praten over de uitbreiding van de Europese Unie met twaalf nieuwe lidstaten. Er werd ingezien dat de uitbreiding niet gerealiseerd kon worden zonder grootschalige hervormingen van de Unie.

De bestaande verdragen ondergingen in 2000 al wel enkele wijzigingen, die zijn vastgelegd in het zgn. "Verdrag van Nice". De regeringsleiders waren het er echter over eens dat fundamenteler wijzigingen nodig waren. Mogelijkheden hiertoe staan vastgelegd in de "Verklaring betreffende de Toekomst van de Unie", die als bijlage bij het Verdrag van Nice werd gevoegd. Aan deze Verklaring werd tijdens de Europese Top van Laken (december 2001) nadere invulling i gegeven.

Hieronder volgt de volledige verklaring.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Verklaring betreffende de Toekomst van de Unie

 • 1. 
  Te Nice is tot belangrijke hervormingen besloten. De Conferentie i verheugt zich erover dat de Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten tot een goed einde is gebracht en spoort de lidstaten aan er zorg voor te dragen dat het Verdrag van Nice onverwijld wordt bekrachtigd.
 • 2. 
  Zij stelt vast dat de afsluiting van de Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten de weg opent voor uitbreiding van de Europese Unie en benadrukt dat deze, wanneer het Verdrag van Nice zal zijn bekrachtigd, de institutionele veranderingen tot stand zal hebben gebracht die noodzakelijk zijn voor de toetreding van nieuwe lidstaten.
 • 3. 
  Nu zij aldus de uitbreiding mogelijk heeft gemaakt, verlangt de Conferentie dat een breder en tevens diepgaander debat over de toekomst van de Europese Unie wordt ingezet. In 2001 zullen het Zweedse en het Belgische voorzitterschap, in samenwerking met de Commissie en met deelname van het Europees Parlement, een brede discussie i aan, waarbij alle belanghebbende partijen werden betrokken: vertegenwoordigers van de nationale parlementen en van de gehele publieke opinie, onder andere de politieke, economische en academische kringen en vertegenwoordigers van de civiele samenleving.
 • 4. 
  Op basis van een verslag dat zal worden opgesteld voor de Europese Raad van Göteborg in juni 2001, zal de Europese Raad tijdens zijn bijeenkomst te Laken/Brussel in december 2001 een verklaring i aannemen, waarin passende initiatieven worden ontvouwd om dit proces voort te zetten.
 • 5. 
  Dat proces dient onder meer op de volgende thema's betrekking te hebben:
  • hoe een nauwkeuriger bevoegdheidsafbakening tussen de Europese Unie en de lidstaten vast te stellen en vervolgens te handhaven, die strookt met het subsidiariteitsbeginsel;
  • de status van het te Nice afgekondigde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Keulen;
  • vereenvoudiging van de verdragen om ze duidelijker en begrijpelijker te maken, zonder inhoudelijke veranderingen;
  • de rol van de nationale parlementen in het Europese bestel.
 • 6. 
  Met de keuze van deze thema's erkent de Conferentie dat de democratische legitimiteit en de transparantie van de Unie en haar instellingen permanent moeten worden verbeterd en verzekerd, teneinde deze dichter bij de burgers van de lidstaten te brengen.
 • 7. 
  De Conferentie komt overeen dat er, wanneer dit voorbereidende werk voltooid is, een nieuwe Conferentie i van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten in 2004 zal worden bijeengeroepen om de bovenvermelde punten te behandelen, teneinde de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de verdragen aan te brengen.
 • 8. 
  De Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten zal in geen geval een obstakel of een voorafgaande voorwaarde voor het uitbreidingsproces vormen. Voorts zullen de kandidaat-lidstaten die de toetredingsonderhandelingen met de Unie hebben afgesloten, worden uitgenodigd aan de Conferentie deel te nemen. De kandidaat-lidstaten die de onderhandelingen nog niet hebben afgesloten, zullen uitgenodigd worden er als waarnemer aan deel te nemen. 
 

 

2.

Meer Informatie

Een omgekeerd chronologische tijdlijn van de totstandkoming van een Europese Grondwet: