Onderafdeling 2 - De Europese Raad

III-244: Reglement

 • 1. 
  Ieder lid van de Europese Raad kan slechts door één ander lid worden gemachtigd om namens hem te stemmen.

  Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het vaststellen van besluiten van de Europese Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.

 • 2. 
  De voorzitter van het Europees Parlement kan worden uitgenodigd om door de Europese Raad te worden gehoord.
 • 3. 
  De Europese Raad stelt bij gewone meerderheid zelf zijn procedurevoorschriften vast. besluit met gewone meerderheid van stemmen over procedurekwesties en stelt met gewone meerderheid van stemmen zijn reglement van orde vast.