IGC (okt 2003 - juni 2004)

1.

Onderverdeling


Toelichting bij deze ontwerp-Grondwet

De ontwerp-Grondwet die door de Europese Conventie i op 18 juli 2003 is gepresenteerd, is tijdens de Intergouvernementele Conferentie i (IGC) grondig herzien. De aangebrachte wijzigingen zijn grotendeels juridisch/technisch van aard. Daarnaast hebben de regeringsleiders en staatshoofden ook inhoudelijke op- en aanmerkingen ingevoegd. De meest recente versie van de Grondwet is hierdoor een samenstelling van een tiental documenten geworden.

Juridische wijzigingen

De IGC heeft een werkgroep juridische deskundigen ingesteld, om te bezien of:

  • de artikelen uit de ontwerp-Grondwet juridisch correct waren opgesteld; en
  • de verschillende gedeeltes uit de grondwet geen juridische tegenstrijdigheden bevatten.

Dit heeft geleid tot een volledige herziening van de Conventie-tekst, waarin vrijwel elk artikel is geherformuleerd. Ook zijn artikelen samengevoegd, en afdelingen hernoemd. De aldus gewijzigde artikelen hebben de juristen gerubriceerd in de documenten CIG 50/03 en CIG 50/03 COR 2. In 2004 heeft de werkgroep de protocollen uit alle voorgaande verdragen aangepast, zodat deze bij de Grondwet kunnen worden gevoegd. Het resultaat van deze inspanningen is vervat in document CIG 50/03 ADD 2 (30 april 2004). De protocollen zijn niet gedigitaliseerd, maar wel als pdf-document raadpleegbaar.

Inhoudelijke aanvullingen

Het werk van de juristen was op 28 november 2003 het startpunt voor onderhandelingen tussen ministers van Buitenlandse Zaken, tijdens het Ministerieel Conclaaf i dat in Napels werd gehouden. De ministers bereidden de afsluitende Europese Raad voor.

Ten aanzien van de Conventietekst stelde het Italiaanse voorzitterschap een 70-pagina's tellend document voor met wijzigingen, waarover brede consensus leek te bestaan (document CIG 60/03 ADD 1). Deze wijzigingen zijn met paarse kaders aangegeven op de website.

Ook de vier overwegingen bij de grootste knelpunten (document CIG 60/03 ADD 2) zijn in de paarse kaders aangegeven. Het betreft de opname van christelijke waarden in de Preambule, de vertegenwoordiging van kleine landen in het Europees Parlement, de verdeling van macht in de Raad van Ministers, en de samenstelling van de Europese Commissie.

Daarnaast is bij elk artikel van het Handvest van Grondrechten (Deel II van de Grondwet) de toelichting opgenomen van Werkgroep II Handvest van de Europese Conventie (vervat in document CONV 828/1/03 REV 1).

De afsluitende Europese Raad van 17-18 juni bracht de definitieve onderhandelingsresultaten naar buiten, die zijn vastgesteld in de documenten CIG 81/04 en CIG 85/04. De nieuwe artikel-versies in deze documenten zijn ook aangegeven in de paarse kaders.