Artikel 18: Raad - Bevoegdheden

17
Artikel 18
19

De Raad:

 • besluit over de wetgeving, stemt over de begroting en hecht zijn goedkeuring aan de internationale verdragen van de Unie, een en ander samen met het Europees Parlement;
 • coördineert het beleid van de lid-staten voor zover de Grondwet daarin voorziet;
 • oefent de hem door de Grondwet en de communautaire verdragen toegekende benoemingsbevoegdheden uit;
 • oefent de overige in de Grondwet en communautaire verdragen neergelegde bevoegdheden uit.

1.

Ontwikkeling artikel

1984

De Raad,

 • neemt overeenkomstig dit Verdrag deel aan de wetgevings- en de begrotingsprocedure en het sluiten van internationale overeenkomsten,
 • oefent de bevoegdheden uit die hem zijn toegekend op het gebied van de internationale betrekkingen en beantwoordt de schriftelijke en mondelinge vragen van leden van het Parlement op dit gebied,
 • oefent de overige bevoegdheden uit die hem bij dit Verdrag zijn verleend.
1994

De Raad:

 • besluit over de wetgeving, stemt over de begroting en hecht zijn goedkeuring aan de internationale verdragen van de Unie, een en ander samen met het Europees Parlement;
 • coördineert het beleid van de lid-staten voor zover de Grondwet daarin voorziet;
 • oefent de hem door de Grondwet en de communautaire verdragen toegekende benoemingsbevoegdheden uit;
 • oefent de overige in de Grondwet en communautaire verdragen neergelegde bevoegdheden uit.