Artikel 36: Rechterlijke functie

35
Artikel 36
37

Het Hof van Justitie en de andere rechterlijke instanties waarborgen in het kader van hun respectieve bevoegdheden de eerbiediging van het recht bij de interpretatie en toepassing van deze Grondwet en van alle wetten van de Unie.

De uniforme interpretatie van het recht van de Unie wordt met name gewaarborgd middels de uitoefening van de prejudiciële bevoegdheid.