Artikel 44: Verdragen

43
Artikel 44
45
 • 1. 
  De Unie heeft de bevoegdheid verdragen te sluiten.
 • 2. 
  De verdragen, waarover wordt onderhandeld door de Commissie, worden ter instemming voorgelegd aan het Europees Parlement, dat besluit met meerderheid van zijn leden, en aan de Raad, die besluit met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen. De Commissie brengt vervolgens de instemming van de Unie tot uiting.
 • 3. 
  In een organieke wet worden de voorwaarden vastgelegd waaronder instemming kan worden verleend via een vereenvoudigde procedure.
 • 4. 
  De aldus gesloten verdragen zijn verbindend voor de instellingen van de Unie en voor de lid-staten.
 • 5. 
  Het Europees Parlement, de Commissie, de Raad of een lid-staat kunnen het Hof van Justitie raadplegen over de verenigbaarheid van een akkoord met onderhavige Grondwet. Een verdrag waarover het Hof van Justitie een negatief advies heeft uitgebracht, kan in voorkomend geval slechts door een constitutionele wet worden goedgekeurd.
 • 6. 
  Indien wordt overwogen een internationaal verdrag te sluiten dat een wijziging van de Grondwet inhoudt, moeten de wijzigingen eerst worden goedgekeurd bij constitutionele wet.
 • 7. 
  Opzegging van verdragen geschiedt overeenkomstig de procedures die voor het sluiten ervan zijn vastgesteld.