Artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

5
Artikel 6
7
 • 1. 
  Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 • 2. 
  De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
 

In andere talen:

English "English"
Français "Français"
Deutsch "Deutsch"
Español "Español"

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Kloosterkerk Den Haag

Grote kerk Den Haag

Iedereen mag zijn eigen godsdienst of levensovertuiging kiezen en zich op zijn eigen manier daarnaar gedragen, mits dit past binnen de wettelijke regels.

Voor het uitoefenen van dit recht op een openbare plaats (buiten gebouwen of besloten plaatsen) kan de wetgever regels maken, maar alleen als dit moet ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

In de Wet openbare manifestaties zijn zulke regels vastgelegd.

2.

Formele toelichting

Artikel 6 waarborgt het recht van een ieder zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden. Het begrip belijden omvat niet alleen het huldigen van de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging maar ook het zich daarnaar gedragen.

Het artikel staat echter wel toe dat de wetgever bepaalde ontoelaatbare gedragingen, ook indien die een uiting zijn van godsdienstig of levensbeschouwelijk belijden, strafbaar stelt.

Het tweede lid van artikel 6 staat toe dat bij of krachtens de wet regels worden gesteld ten aanzien van het belijden van godsdienst of levensovertuiging op een openbare plaats (buiten gebouwen of besloten plaatsen). Dit mag alleen als deze regels vereist zijn ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

In de Wet openbare manifestaties zijn zulke regels vastgelegd.

3.

In eenvoudig Nederlands

In Nederland is iedereen vrij om zijn godsdienst of levensovertuiging te kiezen. En iedereen is vrij om te laten zien wat zijn godsdienst of levensovertuiging is. Dit mag je alleen doen of samen met anderen. Binnen de muren van een gebouw, maar ook daar buiten. Dit laatste mag alleen als je je houdt aan de andere artikelen van de Grondwet en aan andere wetten.

Uitleg

In Nederland mag je zelf je geloof of je levensovertuiging kiezen. Je mag ook aan anderen laten zien wat jouw geloof of levensovertuiging is. Er zijn natuurlijk wel regels. Als je dingen doet die horen bij je geloof, maar volgens andere regels niet mogen, dan ben je strafbaar.

Je mag in Nederland ook buiten de muren van een gebouw laten zien wat je geloof is, ook met een groep. Maar als de groep dan bijvoorbeeld grote verkeersproblemen veroorzaakt, dan mag het niet. Je mag dus overal jouw geloof of overtuiging laten zien, behalve als je je niet aan andere regels of wetten houdt.

4.

Parlementaire debatten

 • 14-01-2009 TK - debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 10 december 2009 over godslastering
 • 09-12-2008 TK - Vragen van het lid Van der Ham aan de viceministerpresident, minister voor Jeugd en Gezin, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de onenigheid in het kabinet ten aanzien van de enkelefeitconstructie (relatie vrijheid van onderwijs/godsdienstvrijheid).
 • 20-05-2008 TK - spoeddebat over het vastzetten van een cartoonist
 • 01-04-2008 TK - debat over de verklaring van de minister-president, de minister van Algemene Zaken, over de internetfilm Fitna
 • 06-09-2007 TK - debat over het kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport "Dynamiek in islamitisch activisme" van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (30800-VI, nr. 115)
 • 24-03-2004 TK - debat over religieuze uitingen ambtenaren

5.

Literatuur

wetenschappelijk

 • Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Van der Pot (bewerkt door D.J. Elzinga, R. de Lange), 15e druk, De vrijheid van belijdenis, blz 365 t/m 386.

6.

Onderwijsopdrachten

7.

Ontwikkeling artikel

1798

Geene burgerlijke voordeelen, of nadeelen, zijn aan de belijdenis van eenig Kerkelijk Leerstelsel gehegt.

1801

Alle Kerkgenootschappen, welke ter bevordering van deugd en goede zeden een Hoogst Wezen eerbiedigen en hulde doen, genieten eene gelyke bescherming der Wetten.

Ieder Kerkgenootschap belydt zyne gevoelens openlyk, en vergunt aan een iegelyk den vryen toegang tot zyne Bijëenkomsten.

1805

Er bestaat geene heerschende Kerk. Het Gouvernement verleent gelijke bescherming aan alle Kerkgenootschappen, binnen dit Gemeenebest bestaande. Het handhaaft dezelve bij de ongestoorde uitoefening van hunne kerkelijke Instellingen, geschikt ter verbreiding van Godsdiensitge beginselen en goede zeden, mitsgaders tot handhaving der goede orde. Het neemt de nodige maatregelen, welke de bijzondere omstandigheden van deze Kerkgenootschappen, met betrekking tot de openbare rust en algemeene welvaart vereischen.

1815

De volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen wordt aan elk gewaarborgd.

1840: art 188
1848

Ieder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid, behoudens de bescherming der maatschappij en harer leden tegen de overtreding der strafwet.

1887: art 167, 1917: art 167, 1922: art 168, 1938: art 174, 1948: art 174, 1953: art 181, 1956: art 181, 1963: art 181, 1972: art 181
1983
 • 1. 
  Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 • 2. 
  De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
1987: art 6, 1995: art 6, 1999: art 6, 2000: art 6, 2002: art 6, 2005: art 6, 2006: art 6, 2008: art 6, 2017: art 6
 
 

8.

Kamervragen

datumonderwerp
10-08-24 het weigeren van subsidie aan Youth for Christ op grond van personeelsbeleid
10-05-26 islamisering van de Nederlandse krijgsmacht
10-03-30 de uitlating van rector-magnificus Van der Heijden over een politicus die zou spreken over een tsunami van moslims
10-02-11 het bericht dat de Haagse Hogeschool dit jaar geen kerstboom in de school plaatst en het bericht dat het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) van Amsterdam een christelijke tramconducteur niet toestaat een christelijk kruisje zichtbaar te dragen
10-02-11 het verbod op het dragen van een kruisje
10-02-10 het bericht dat winkeliers een boete krijgen wanneer ze niet op zondag open willen zijn
10-02-10 het bericht «Boete voor zondagsluiters in Alexandrium»
10-02-09 de uitzetting van vijf christelijke zendelingen uit Marokko
10-02-02 religieuze scholen die in strijd handelen met de rechtsstaat
10-01-11 het bericht dat de ChristenUnie een kandidaat van de kieslijst weert vanwege een homoseksuele relatie
10-01-08 de Algemene Subsidieverordening van de Gemeente Rhenen
10-01-07 het bericht dat de Haagse Hogeschool geen kerstboom meer plaatst
08-06-09 een uitgelekte brief over godslastering
08-06-09 het Zeeuws Kompas
08-01-22 het advies van de commissie gelijke behandeling over het dragen van hoofddoekjes door politieagenten
07-10-02 discriminatie van medisch specialisten
05-01-11 het optreden van de Syrische prediker Ahmad Salam te Tilburg jegens de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
04-11-08 de in het Arabisch uitgesproken gebedsoproep in Zeist
01-06-21 uitspraken van imams ten aanzien van homoseksualiteit
01-06-13 uitspraken van imams ten aanzien van homoseksualiteit
01-06-13 uitspraken van imams ten aanzien van homoseksualiteit
00-06-27 een gesluierde mensenrechtenambassadeur
96-04-04 het op gespannen voet staan van de organisatie en het gedrag van de Scientology Kerk Amsterdam met twee grondrechten