Artikel 5: Grondgebied van de Unie

4
Artikel 5
6

Het grondgebied van de Unie omvat de grondgebieden van de Lid-Staten, zoals deze nader zijn omschreven in het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de Toetredingsverdragen, met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien uit het internationale recht.