Artikel 10: Werkmethoden

9
Artikel 10
11
 • 1. 
  Om deze doelstellingen te bereiken gaat de Unie te werk volgens de methode van een gemeenschappelijk optreden of volgens die van samenwerking tussen de Lid-Staten; dit Verdrag bepaalt op welke gebieden elk van deze methoden wordt toegepast.
 • 2. 
  Onder gemeenschappelijk optreden wordt verstaan het geheel van - interne en internationale - normatieve, administratieve, financiële en gerechtelijke handelingen, alsmede programma's en aanbevelingen van de Unie die van haar instellingen uitgaan en die hetzij tot deze instellingen, hetzij tot de Lid-Staten, hetzij tot individuele burgers zijn gericht.
 • 3. 
  Onder samenwerking worden de verplichtingen verstaan die de Lid-Staten in het kader van de Europese Raad op zich nemen.

  De resultaten van de samenwerking worden ten uitvoer gelegd door de Lid-Staten of door de instellingen van de Unie, op een door de Europese Raad nader vast te stellen wijze.

Toelichting

In de toelichting bij dit ontwerp-Verdrag becommentarieerde Spinelli de procedures voor de Europese besluitvorming als volgt:

 • 22. 
  Om dit te bereiken, zal de Unie over twee methodes beschikken:
  • een gemeenschappelijk optreden, d.w.z. een optreden van de Unie met behulp van de juridische en operationele instrumenten als bedoeld in het Verdrag, die rechtstreeks tot de burgers zijn gericht;
  • samenwerking, waarbij de staten in het kader van de Europese Raad een actieve rol spelen bij de coördinatie en de tenuitvoerlegging van de hun of, eventueel, de communautaire instellingen opgelegde gemeenschappelijke verplichtingen.