Artikel 22: Weging van stemmen in de Raad van de Unie

21
Artikel 22
23

De stem van elke vertegenwoordiging wordt gewogen overeenkomstig het bepaalde in artikel 148, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.[*]

Bij toetreding van nieuwe Lid-Staten wordt de weging van de hun toe te kennen stemmen bepaald door het toetredingsverdrag.

 

Noot PDC

In de definitieve Grondwet staan deze bepalingen in een protocol: