Artikel 54: Andere vormen van samenwerking

53
Artikel 54
55
  • 1. 
    Wanneer de Lid-Staten het initiatief hebben genomen om vormen van industriële samenwerking tot stand te brengen buiten het toepassingsgebied van dit Verdrag, kan de Europese Raad, indien het gemeenschappelijk belang zulks rechtvaardigt, deze samenwerkingsvormen omzetten in een gemeenschappelijk optreden van de Unie.
  • 2. 
    Bij de wet kunnen voor specifieke sectoren die het voorwerp vormen van een gemeenschappelijk optreden gespecialiseerde Europese instanties in het leven worden geroepen en de daarvoor geldende vormen van controle worden omschreven.