Artikel 74: Financiële programma's

73
Artikel 74
75
  • 1. 
    Aan het begin van elke zittingsperiode in aansluiting op haar installatie dient de Commissie bij het Europese Parlement en de Raad van de Unie een verslag in over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de Unie en haar Lid-Staten voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke acties en de financiële lasten die hieruit voortvloeien.
  • 2. 
    Op voorstel van de Cominissie wordt een meerjarig financieel programma vastgesteld, overeenkomstig de bepalingen van de wetgevingsprocedure, waarin de ontwikkeling van de uitgaven en de ontvangsten van de Unie worden omschreven. Deze ramingen worden jaarlijks herzien en dienen als grondslag voor de voorbereiding van de begroting.