Sociaal Beleid

Verklaring voor de slotakte ad artikel III-213:

De Conferentie bevestigt dat de in artikel III-213 i beschreven beleidsterreinen in essentie onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen. De stimulerende en coördinerende maatregelen die overeenkomstig dit artikel op het niveau van de Unie moeten worden genomen, zijn van aanvullende aard. Zij hebben niet ten doel de nationale stelsels te harmoniseren maar de samenwerking tussen de lidstaten te versterken. Zij laten de in elke lidstaat bestaande waarborgen en gebruiken in verband met de verantwoordelijkheid van de sociale partners onverlet.

Deze verklaring doet geen afbreuk aan de bepalingen van de Grondwet die de Unie bevoegdheid verlenen, daaronder begrepen in sociale zaken.