Sociale zekerheid voor asielzoekers

Verklaring voor de slotakte ad artikel III-136 en artikel III-267

De Conferentie is van oordeel dat ingeval een op artikel III-267 i, lid 2, gebaseerd ontwerp van Europese wet of kaderwet afbreuk zou doen aan fundamentele aspecten van het socialezekerheidsstelsel van een lidstaat, daaronder begrepen de werkingssfeer, de kosten en de financiële structuur ervan, dan wel gevolgen zou hebben voor het financiële evenwicht van dat stelsel zoals bedoeld in artikel III-136 i, lid 2, er naar behoren rekening zal worden gehouden met de belangen van die lidstaat.