Artikel 43: Duiding arresten

42
Artikel 43
44

In geval van moeilijkheden aangaande de betekenis en de strekking van een arrest, legt het Hof van Justitie dit uit, op verzoek van een der partijen of van een instelling van de Unie die haar belang ter zake aannemelijk maakt.