Artikel 2: Taken en doelstellingen der Europese Gemeenschap

1
Artikel 2
3

De Gemeenschap heeft tot taak en tot algemene doelstelling:

  • er toe bij te dragen, dat in de deelnemende Staten de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden worden beschermd;
  • met de andere vrije volkeren samen te werken ter garantie van de veiligheid der deelnemende Staten tegen iedere agressie;
  • de buitenlandse politiek der deelnemende Staten op elkander af te stemmen in alle vraagstukken die eventueel het voortbestaan, de veiligheid of de voorspoed van de Gemeenschap in het geding zouden kunnen brengen;
  • in harmonie met de algemene economie van de deelnemende Staten, de economische ontwikkeling, de uitbreiding van de werkgelegenheid en de verhoging van het levenspeil in deze Staten te verzekeren met name door de geleidelijke instelling van een gemeenschappelijke markt, met vermijding, door overgangsmaatregelen of op andere wijze, van fundamentele en duurzame moeilijkheden in de volkshuishouding van de deelnemende Staten;
  • bij te dragen tot de activiteit, die door de deelnemende Staten wordt ontplooid in verbinding met de andere Staten, partij bij deze verdragen, om de algemene doelstellingen, die door het Statuut van de Raad van Europa, de Europese Conventie tot economische samenwerking en het Noord-Atlantisch Verdrag zijn vastgesteld, te bereiken.