Artikel 33: Rechtshandelingen

32
Artikel 33
34

Volgens de bepalingen, voorzien in dit Statuut, neemt de Europese Uitvoerende Raad beslissingen, stelt aanbevelingen op of geeft adviezen voor de tenuitvoerlegging van de taken, die hem zijn opgedragen.

De beslissingen zijn in alle onderdelen verbindend.

De aanbevelingen zijn verbindend wat betreft de doeleinden, die zij aanwijzen, maar zij laten degenen, tot wie zij gericht zijn, vrij in de keuze van de middelen ter bereiking dier doeleinden.

De adviezen zijn niet bindend.