Artikel 35: Verhoudingen met Europese Uitvoerende Raad en de Regeringen der deelnemende Staten

34
Artikel 35
36

De Raad van Nationale Ministers oefent zijn bevoegdheden uit in de gevallen en op de wijze als in dit Statuut zijn voorzien, met het doel het beleid van de Europese Uitvoerende Raad en dat van de Regeringen der deelnemende Staten op elkander af te stemmen.

De Raad van Nationale Ministers en de Europese Uitvoerende Raad wisselen inlichtingen uit en plegen wederzijds overleg.