Artikel 55: Gemeenschappelijke voorstellen via de Europese Uitvoerende Raad

54
Artikel 55
56

De Gemeenschap kan de deelnemende Staten voorstellen doen ter bereiking van de in artikel 2 bepaalde algemene doelstellingen.

Deze voorstellen gaan uit van de Europese Uitvoerende Raad, hetzij op eigen initiatief, hetzij als gevolg van een in het Parlement of in een van de Kamers aangenomen motie.

De Europese Uitvoerende Raad kan de deelnemende Staten uitnodigen het gevolg dat zij aan de voorstellen van de Gemeenschap geven, te zijner kennis te brengen.