Artikel 73: Procedures bij onenigheid tussen deelnemende Staten en de Europese Uitvoerende Raad

72
Artikel 73
74

De deelnemende Staten stellen de Europese Uitvoerende Raad in kennis van de ontwerpen, waarover onderhandelingen zijn aangegaan, of van de door hen genomen initiatieven, waarbij de Gemeenschap betrokken is.

Als de Europese Uitvoerende Raad van oordeel is, dat zulk een ontwerp of initiatief een belemmering kan vormen voor de toepassing van dit Statuut of de belangen van de Gemeenschap kan aantasten, en hij met de betrokken Staat niet tot overeenstemming kan geraken, wordt het geschil onverminderd andere in dit Statuut voorziene procedures geregeld in een verzoeningsprocedure en, ingeval deze mislukt, in een arbitrageprocedure.