Artikel 20:

19
Artikel 20
21
  • 1. 
    De Bank neemt op de kapitaalmarkten de middelen op die voor de vervulling van haar taak noodzakelijk zijn.
  • 2. 
    De Bank kan op de kapitaalmarkt van de lidstaten leningen opnemen in het kader van de voor deze markten geldende wettelijke voorschriften.

    De bevoegde instanties van een lidstaat die onder een derogatie valt in de zin van artikel III-197, lid 1 i, van de Grondwet kunnen zich slechts hiertegen verzetten, indien ernstige storingen op de kapitaalmarkt van die staat te vrezen zijn.