Artikel 44:

43
Artikel 44
45
 • 1. 
  Vanaf 1 januari 1986 wordt de kennis waarvan overeenkomstig artikel 13 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie mededeling is gedaan aan de lidstaten en aan personen en ondernemingen, ter beschikking gesteld van de Portugese Republiek, die deze kennis onder de in dit artikel genoemde voorwaarden op beperkte wijze op haar grondgebied verspreidt.
 • 2. 
  Vanaf 1 januari 1986 stelt de Portugese Republiek in Portugal verkregen en beperkt verspreide kennis op nucleair gebied ter beschikking van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, voor zover het geen strikt commerciële toepassingen betreft. De Commissie deelt deze kennis mee aan de ondernemingen van de Gemeenschap, onder de in artikel 13 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie genoemde voorwaarden.
 • 3. 
  De in de leden 1 en 1 bedoelde kennis betreft hoofdzakelijk:
  • a) 
   reactordynamica;
  • b) 
   stralingsbescherming;
  • c) 
   toepassing van nucleaire meettechnieken (op industrieel, landbouw-, archeologisch en geologisch gebied);
  • d) 
   atoomfysica (metingen van werkzame doorsneden, kanalisatietechnieken);
  • e) 
   winningsmetallurgie van uranium.