Nieuwe protocollen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Onderverdeling

2.

Toelichting Belgische regering

Naast de 26 door de IGC gehandhaafde (doch geactualiseerde) protocollen, vindt men in bijlage bij het grondwettelijk verdrag ook nog :

  • 5 nieuwe protocollen die door de Conventie i werden uitgewerkt : 1) betreffende de rol van nationale parlementen, 2) betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid; 3) betreffende de Eurogroep; 4) betreffende de wijziging van het Euratomverdrag, dat niet wordt afgeschaft en 5) betreffende de vertegenwoordiging van de burgers in het EP en de stemmenweging in de ER en de Raad van ministers. De twee laatst vermelde protocollen werden door de IGC i grondig herwerkt en aangevuld en de titel van het laatstgenoemde verdween zelfs omdat de twee artikels die het bevatte volledig opgenomen werden in het door de IGC ruimer uitgewerkte Protocol betreffende de overgangsbepalingen inzake de instellingen en organen van de Unie;
  • 5 nieuwe protocollen die door de IGC werden uitgewerkt (naast het bovengenoemd protocol betreffende de overgangsbepalingen) : 1) betreffende permanente gestructureerde samenwerking (in het EVDB); 2) betreffende de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens; 3) betreffende de verdragen en akten inzake de toetreding van negen « oude » lidstaten die in vier golven de oorspronkelijke zes vervoegden; 4) betreffende de verdragen en akten inzake de toetreding van de tien « nieuwe » lidstaten en 5) betreffende de akten en verdragen waarbij het VEG en het VEU in de loop der jaren werden aangevuld of gewijzigd.