Afdeling 5 - Bepalingen inzake de Åland-eilanden

Inhoudsopgave van deze pagina:

Artikel 56

De Grondwet belet niet de toepassing van de op 1 januari 1994 op de Åland-eilanden bestaande bepalingen inzake:

 • a) 
  beperkingen, op niet-discriminatoire basis, van het recht van natuurlijke personen die niet het regionale burgerschap "hembygdsrätt/kotiseutuoikeus" in Åland genieten, en van rechtspersonen, om onroerend goed te verkrijgen en in eigendom te hebben op de Åland-eilanden zonder toestemming van de bevoegde autoriteiten van de Åland-eilanden;
 • b) 
  beperkingen, op niet-discriminatoire basis, van het recht van natuurlijke personen die niet het regionale burgerschap "hembygdsrätt/kotiseutuoikeus" in Åland genieten, en van rechtspersonen, om zich op de Åland-eilanden te vestigen en er diensten te verlenen zonder de toestemming van de bevoegde autoriteiten van de Åland-eilanden.

Artikel 57

 • 1. 
  Het gebied van de Åland-eilanden, dat wordt beschouwd als een derde grondgebied in de zin van artikel 3, lid 1, derde streepje, van Richtlijn 77/388/EEG van de Raad en als een nationaal gebied dat buiten het toepassingsgebied valt van de richtlijnen inzake de harmonisatie van accijnzen, in de zin van artikel 2 van Richtlijn 92/12/EEG van de Raad, valt buiten de territoriale toepassing van het Unierecht op het gebied van de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake omzetbelastingen en accijnzen en andere vormen van indirecte belastingen.

  Deze bepaling is niet van toepassing op het bepaalde in Richtlijn 69/335/EEG van de Raad betreffende kapitaalrecht.

 • 2. 
  De in lid 1 bepaalde uitzondering heeft ten doel, een leefbare lokale economie op de eilanden in stand te houden en mag geen negatieve gevolgen hebben voor de belangen van de Unie, noch voor haar gemeenschappelijke beleidsvormen. Indien de Commissie van oordeel is dat de in lid 1 bedoelde bepalingen niet langer gerechtvaardigd zijn, met name in verband met eerlijke concurrentie of de eigen middelen, legt zij passende voorstellen voor aan de Raad, die de nodige handelingen vaststelt overeenkomstig de desbetreffende artikelen van de Grondwet.

Artikel 58

Finland draagt er zorg voor dat alle natuurlijke en rechtspersonen van de lidstaten op de Åland-eilanden op eendere wijze worden behandeld.

Artikel 59

De bepalingen van deze afdeling worden toegepast in het licht van de verklaring betreffende de Åland-eilanden, waarin met behoud van de juridische strekking de bewoordingen zijn overgenomen van de preambule van protocol nr. 2 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden.


Antwerpen, Brabant-Hageland, Brugge-Oostkust, De Nieuwe Gazet, De Ring-Brussel, Denderstreek, Gent-Eeklo-Deinze, Gent-Wetteren-Lochristi, Kempen, Kortrijk-Waregem-Ieper, Leuven-Brabant, Limburg, Mechelen-Lier, Oostende-Westkust, Pajottenland, Roeselare-Tielt-Izegem, Vlaamse Ardennen, Waasland

Bewoners Fins eiland dreigen Europa te boycotten

Philippe GHYSENS 16-02-2006 Pag. 17

BRUSSEL - Als later dit jaar wordt gestemd over de Europese grondwet, zouden de 26.000 inwoners van de Alandseilanden wel eens de grote spelbreker kunnen zijn. De eilandbewoners maken deel uit van Finland, maar hebben een autonome regering en een eigen parlement. En ze zijn niet van plan de Europese grondwet goed te keuren. Tien jaar geleden kon Finland zich maar bij de Europese Unie aansluiten, nadat het parlement van de Alandseilanden zich akkoord had verklaard. De eilanders hadden eerst voorbehoud gemaakt. Ze vreesden dat Europa hun favoriete sport, het jagen op eenden, zou verbieden.

Intussen heeft het Europees Gerechtshof enkele vormen van de eendenjacht, tot grote ontzetting van de mensen op de Alandseilanden, ook daadwerkelijk illegaal genoemd. Bovendien verbood Europa de traditionele visvangst op zee. En tot overmaat van ramp dreigen de eilandbewoners nu het recht kwijt te spelen om snus, een Zweedse kauwtabak, te gebruiken. Omdat ze geen land vormen, mogen ze zich ook niet gaan verdedigen voor het Europees gerechtshof.

Op de Alandseilanden balen ze intussen zodanig van Europa dat ze het liefst vandaag nog eruit willen stappen. Een afgevaardigde van de eilandengroep verwittigde de Europese commissie dat Aland van plan is zijn veto uit te spreken tegen een Finse goedkeuring van de grondwet. Dat zou een ramp zijn, want de Europese grondwet kan enkel bestaan als alle 25 landen meedoen. (PhG) De 26.000 bewoners van het Finse eiland Aland willen zich niet de wet laten dicteren door Europa.

e-mail Dirk Hanssens, 17-2-2006