Artikel 11 A: Procedure nauwere samenwerking

11
Artikel 11 A
12

Een lidstaat die wenst deel te nemen aan krachtens artikel 11 aangegane nauwere samenwerking geeft kennis van zijn voornemen aan de Raad en aan de Commissie, die binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving een advies aan de Raad doet toekomen. Binnen vier maanden na ontvangst van de kennisgeving neemt de Commissie een besluit over het verzoek en over bijzondere regelingen die zij eventueel nodig acht.

1.

Toelichting

Artikel ingevoegd bij het Verdrag van Nice (voorheen artikel 11, lid 3).